Pożegnanie członka Klubu Henryka HerwichaW dniu 18 lutego 2017 roku na Cmentarzu Komunalnym w Wałcz - Chrząstkowo odbyła się uroczystość pogrzebowa naszego długoletniego członka Klubu, lekarza medycyny, Henryka Herwicha. W mowie pożegnalnej Prezes Klubu Leszek Jóźwik podkreślił Jego zasługi w zakresie lecznictwa, jako lekarza i długoletniego Zastępcę Komendanta 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, a także społecznika i miłośnika Ziemi Wałeckiej. Szczególnie cenione były Jego cechy osobowe: uczciwość, wyrozumiałość, dobroć, chęć pomocy innym, aktywność i obowiązkowość. Kondolencje rodzinie oraz okolicznościowy wieniec i znicz z emblematami logo Klubu złożył prezes, w towarzystwie skarbnika Zarządu Klubu Romualda Cichomskiego. Odszedł od nas szlachetny człowiek, ale pamięć o nim w nas pozostanie.

Prezes Klubu wyróżniony tytułem "Ambasador miasta Wałcz"

W trakcie Wałeckiej Gali Noworocznej, organizowanej przez Burmistrz m. Wałcz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dniu 14 stycznia 2017 roku, Prezes Klubu Leszek Jóźwik został wyróżniony po raz pierwszy przyznawanym tytułem "Ambasador miasta Wałcz". Kapituła tego wyróżnienia uzasadniła ten wybór wkładem w upowszechnienie przeszłości i teraźniejszości Wałcza oraz przybliżeniem walorów turystyczno-poznawczych miasta w opracowanym przewodniku (nagrodzonym na Targach Turystycznych w Poznaniu) i albumie fotograficznym Wałcza.Prezes Klubu Leszek Jóźwik po wręczeniu wyróżnienia przez Burmistrz m. Wałcz Bogusławę Towalewską (po prawej) i Wiceburmistrz Joannę Rychlik-Łukasiewicz.Przy stoliku na Gali, pierwszy z lewej Prezes Klubu Leszek Jóźwik w towarzystwie m. in. Wiceprzewodniczacego Parlamentu Europejskiego profesora doktora Bogusława Liberadzkiego (pierwszy z prawej).

Uroczystość Jubileuszowa 20-lecia Klubu


W uroczystej i podniosłej atmosferze obchodziliśmy Jubileusz 20-lecia działalności naszego Klubu. W obecności zaproszonych gości, członków Klubu oraz sympatyków, dokonaliśmy podsumowania minionego okresu, poprzez wystąpienia prezesa Klubu Leszka Jóźwika i towarzyszącej uroczystości wystawie fotograficznej poświęconej działalności Klubu. Scenerię sali wzbogaciła wystawa prac wałeckich artystów "Wałcz-moje miasto", której komisarzem była Pani Irena Żychowska, wspomagana przez Lechosława Panica.

Zaakcentowano następujące kierunki działania Klubu:

Inicjatywy i wsparcie działań na rzecz miasta

 • Odsłonięcie i zagospodarowanie wałeckich jezior

 • Informacje uliczne o obiektach użyteczności publicznej, turystycznych i ulicach

 • Renowacja wałeckiej starówki

 • Ustalenie herbu powiatu i miasta.

Badanie i upowszechnianie wiedzy o Ziemi Wałeckiej:

 • Wystawa wydawnictw popularno-naukowych o Wałczu i Ziemi Wałeckiej ("Zeszyty Wałeckie", "Wałcz. Wędrówki po mieście i okolicach", "Zarys dziejów Wałcza w latach 1945 - 2005", "Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa", album "Wałcz dawniej i dzisiaj")

 • Prelekcje historyczne dla młodzieży i społeczności wałeckiej ("Holokaust", "Z historią Wałcza na Ty", "Spacery historyczne po mieście" i inne)

 • Upamiętnianie miejsc i osób znaczących dla dziejów miasta (renowacja grobów, tablice pamiątkowe, poczet portretowy burmistrzów miasta, renowacja Piety itp.)

 • Wystawy i konkursy fotograficzne dotyczące miasta ("Wałcz dawniej i dzisiaj")

Działalność wewnętrzna Klubu:

 • Spotkania klubowe o różnej tematyce poznawczej (ratusz, zakłady i firmy miejskie, itp.)

 • Jubileusze Klubu

 • Spotkania integracyjne członków (wycieczki, noworoczne spotkania biesiadne)

Na wystawie pokazaliśmy otrzymane od władz miasta i powiatu podziękowania oraz wyróżnienia, w tym "Złotą Koronę".

Doceniając znaczące wsparcie dla działań Klubu ze strony władz samorządowych, podziękowaliśmy poprzez wręczenie pamiątkowych statuetek kryształowych:

 • Burmistrzowi m. Wałcz (odebrali zastępcy burmistrza: Waldemar Lechnik i Jolanta Rychlik-Łukasiewicz)

 • Staroście Wałeckiemu (odebrała Wicestarosta Jolanta Wegner)

 • Burmistrzowi Miasta i Gminy Jastrowie

Podziękowanie za długoletnie działanie i aktywność otrzymali również członkowie Klubu, w postaci kryształowych plakietek: Henryk Herwich, Leszek Jóźwik, Ryszard Koniecko, Ignacy Milc, Stanisław Mordas, Janusz Różański, Marian Wiatr i Irena Żychowska.

Pamiętaliśmy również o wielu wałeckich firmach, zakładach, organizacjach i instytucjach, które nas wspierały w poszczególnych przedsięwzięciach. Podziękowaliśmy im poprzez wręczenie pamiątkowych grawertonów.

Wszyscy uczestnicy spotkania Jubileuszowego otrzymali pamiątkowe breloczki, członkowie Klubu i goście dodatkowo płyty DVD z historią Klubu i pamiątkowe torebki.

Od gości otrzymaliśmy również w różnych formach gratulacje z okazji Jubileuszu, podziękowania i wiele życzeń. Dziękujemy wszystkim.

Kulminacją uroczystości był wspaniały Jubileuszowy tort z racami i lampka szampana.Spotkanie w Zakładzie Energetyki Cieplnej

Kontynuując pracę Klubu w zakresie zapoznania się z historią i współczesnością gospodarki komunalnej miasta, Klub tym razem skorzystał z zaproszenia Prezesa ZEC Pana Andrzeja Maślanki.


Na spotkaniu w dniu 17 marca 2016 roku klubowicze mieli okazję zapoznać się z historią zaopatrzenia mieszkańców miasta z centralnie dostarczanej energii cieplnej oraz zmianami jakie nastąpiły w tym zakresie w minionym półwieczu. W ciekawej, wzbogaconej slajdami prelekcji Pana prezesa, słuchacze dowiedzieli się o wielkim przedsięwzięciu, jakie dokonał ZEC w zakresie technologii i organizacji wytwarzania i dostarczania energii cieplnej do naszych mieszkań. Wytwarzające energię cieplną dwie nowoczesne kotłownie, zapewniają ogrzewanie mieszkań i dostarczanie ciepłej wody całemu miastu, posiadając jeszcze w tym zakresie rezerwy. Obecnym zadaniem ZEC jest rozszerzenie zakresu dostarczania ciepłej wody do mieszkań, co pozwoliło by na likwidację w mieszkaniach często niebezpiecznych piecyków gazowych.


W drugiej części spotkania członkowie Klubu zwiedzili kotłownię przy ul. Budowlanych, zapoznając się bezpośrednio z technologią wytwarzania energii cieplnej. Nowoczesność rozwiązań technicznych produkcji ciepła uzmysłowiła zwiedzającym zakres postępu jaki dokonał się w tym zakresie. W wypowiedziach docenili wysiłki osób kierujących zakładem i władz miasta w działaniach na rzecz nowoczesności i niezawodności dostarczania energii cieplnej mieszkańcom naszego miasta.


Zajęli jednocześnie negatywne stanowisko wobec propozycji zgłaszanych przez niektórych radnych miasta, zmierzających do sprzedaży Zakładu prywatnym podmiotom gospodarczym. Klub uważa, że działanie takie nie ma uzasadnienia ekonomicznego a także strategicznego dla miasta.


Z wizytą w wodociągach miejskich

W dniu 19 listopada 2015 r. tym razem Klub swoje spotkanie odbył w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji przy Placu Polskim w Wałczu. Korzystając z gościnności Prezesa ZWiK Pana Wojciecha Szalwacha, członkowie Klubu mieli okazję zapoznać się z historią i sytuacją obecną wodociągów miejskich. Wstępną informacje historyczną o zaopatrzeniu miasta w wodę wygłosił Leszek Jóźwik, natomiast aktualną sytuację przedstawił Prezes Wojciech Szalwach. W bogato ilustrowanej prelekcji Pan prezes omówił ogrom prac jakie zostały wykonane w ostatnich latach w ramach projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza".


Po prelekcji uczestnicy spotkania zwiedzili Zakład, z uznaniem i podziwem zapoznając się z nowoczesną technologią produkcji i dostarczania wody pitnej dla mieszkańców miasta. W wypowiedziach zebrani uznali za zasadną i odważną (bo kosztowną) decyzję ówczesnych władz miasta i kierownictwa Zakładu, zmierzającą do radykalnego rozwiązania sprawy zaopatrzenia miasta w wodę i gospodarki ściekowej, która przestarzała nie spełniała potrzeb społecznych i wymogów sanitarnych.

Pamiętamy o naszych zmarłych członkach Klubu

Jak co roku w Dniu Zmarłych pamiętaliśmy o naszych zmarłych członkach Klubu: Edmundzie Paluchu, Jolancie Plucińskiej Mach, Zdzisławie Tuderku i Władysławie Góreckim. Na ich grobach postawiliśmy znicze z naszym klubowym logiem. Cześć ich pamięci.
Upamiętnianie osób wnoszących znaczący wkład w rozwój powojennej społeczności wałeckiej

Jeszcze przed tegorocznym Dniem Zmarłych Klub umieścił na grobach zmarłych burmistrzów miasta pochowanych na miejscowych cmentarzach, tabliczki informacyjne o piastowanych przez nich urzędach. Informacje takie zostały umieszczone na grobach: Stanisława Ciułka, Jerzego Janickiego, Władysława Wilickiego, Zbigniewa Podwojskiego i Tadeusza Kurczewskiego. Poniżej zdjęcia niektórych z nich.
W roku bieżącym Klub podjął szereg czynności zmierzających do upamiętniania osób, które poprzez swoją pracę zawodową i społeczną wniosły znaczący wkład w powojenny rozwój miasta w różnych dziedzinach jego funkcjonowania. W kwietniu bieżącego roku została odsłonięta tablica pamiątkowa w holu Wałeckiego Centrum Kultury, poświęcona Jerzemu Kamieńszczykowi, organizatorowi i animatorowi życia kulturalnego pierwszych lat powojennych w naszym mieście.
W maju 2015 roku, przy wsparciu Starosty Wałeckiego doktora Bogdana Wankiewicza, została odsłonięta kolejna pamiątkowa tablica poświęcona Romualdowi Sublowi, sportowcowi, trenerowi i organizatorowi sportu wałeckiego lat powojennych. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał na otwarciu Memoriału Kajakowego Starosta, wspólnie z przedstawicielami rodziny R. Subla. Tablicę umieszczono w holu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu.


26 września br. na uroczystym spotkaniu członków Klubu została odsłonięta w sali narad Urzędu Miejskiego w Wałczu, galeria portretowa burmistrzów miasta od 1945 roku do czasów obecnych. Staraniem Klubu, przy wsparciu Burmistrz Miasta Bogusławy Towalewskiej, udało się zebrać odpowiedni materiał fotograficzny, z którego można było wykonać zdjęcia portretowe 12 osób, na 22 piastujących to stanowisko w minionym 70-leciu. W uroczystości uczestniczyło czterech żyjących burmistrzów oraz przedstawiciele rodzin tych byłych włodarzy miasta, z którymi udało się nawiązać kontakt. Organizatorzy mają nadzieję, że z biegiem czasu uda się pozyskać zdjęcia pozostałych burmistrzów i uzupełnić galerię.
Kontynuacja renowacji figurki "Pieta"

Wałecki Klub miłośników Miasta od wielu lat czyni starania w sprawie renowacji przeszło stuletniej figurki "Pieta" - tak charakterystycznej dla naszego miasta. Dzięki wsparciu władz miasta dwa lata temu udało się odrestaurować samą figurkę, a we wrześniu tego roku zakończono remont postumentu. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będzie dokończone zagospodarowanie otoczenia oraz pojawawi się na postumencie pamiątkowy medalion z fragmentem tzw. "Lamentacji proroka Jeremiasza".


Strona tytułowa


"Wałcz dawniej i dzisiaj"


Staraniem Wałeckiego Klubu Miłośników Miasta ukazało się wydawnictwo "Wałcz dawniej i dzisiaj" autorstwa Leszka Jóźwika. Album zawiera prawie 700 obrazów miasta od końca XIX wieku do czasów współczesnych, z opisami w języku polskim i niemieckim. Znajduje się w nim większość zachowanych materiałów ikonograficznych, kolorowych oraz czarno-białych, na podstawie których możemy prześledzić przemiany w zabudowie miasta, a także dostarcza on nam wiele wrażeń estetycznych i emocjonalnych. Starannie wydany na papierze kredowym, w twardej okładce i dużym formacie, niewątpliwie wzbudzi zainteresowanie byłych i obecnych mieszkańców miasta oraz turystów.

Album można nabyć w Centrum Informacji Turystycznej WCK . Wydawnictwo można także pozyskać poprzez przesyłkę pocztową w cenie 95 zł/egz. + koszty pocztowe (15 zł), po wcześniejszej przedpłacie.

Zamówienia proszę kierować na adres: Wałecki Klub Miłośników Miasta, Al. Tysiąclecia 10/18, 78-600 Wałcz. Nr konta bankowego: 51 1020 2847 0000 1102 0048 8171.

Więcej informacji: tel. 692 468 606, e-mail: jotel11@wp.pl


Strona tytułowa


"ZESZYTY WAŁECKIE" NR 8/2012


Miłośnicy dziejów Wałcza i Ziemi Wałeckiej mogą się zapoznać z nowym, kolejnym wydaniem popularno-naukowym "Zeszyty Wałeckie" nr 8/2012. Tak jak zawsze zawartych w nim jest wiele interesujących informacji, rozpraw i wspomnień, wzbogaconych dokumentami historycznymi oraz grafiką pomocniczą.

W dziale "Artykuły i studia" autor Leszek Jóźwik, tym razem opisuje "kryminałki" wałeckie, jakie miały miejsce w odległej przeszłości na Ziemi Wałeckiej. Czynnymi uczestnikami ich są starostowie, zamożna szlachta, księża, mieszczanie i chłopi. Dotyczą one w większości spraw związanych ze sporami i napadami granicznymi, rozbojem, waśniami oraz konfliktami społecznymi i religijnymi. Miały miejsce różne zdarzenia - tragiczne, a nieraz humorystyczne. Jakie to były? - trzeba przeczytać.

W tym samym dziale Piotr Kozłowski przybliża nam wybitną postać Ziemi Wałeckiej z XVIII wieku, Michała Krzysztofa Hanowa, wybitnego uczonego pochodzącego z Samborska (obecnie gm. Jastrowie). Rozwijając swój talent naukowy w Gdańsku, włożył duży wkład w rozwój wielu dziedzin nauki, zwłaszcza biologii, filozofii, fizyki i astronomii. Badania Hanowa miały również praktyczne zastosowania, m. in. stworzył wzorzec długości miary, zwany "łokciem gdańskim". Jego zasługi, pasje i osobowość przedstawia nam autor w swoim interesującym artykule.

Ostatnim artykułem tego działu jest rozprawka dra Jerzego Stańczyka, stawiająca prowokacyjne pytanie: "Czy istnieje tożsamość wałecka?". Jak to należy rozumieć i czy zgadzamy się ze stanowiskiem autora - przekonamy się czytając ciekawy materiał.

W dziale "Refleksje i wspomnienia" nie mogło zabraknąć prezentacji nowej burmistrz miasta, Bogusławy Towalewskiej. Refleksje Pani burmistrz zostały przedstawione w formie wywiadu przeprowadzonego przez L. Jóźwika. Na "prowokacyjne" pytania, ale istotne dla przyszłości miasta, odpowiada Pani burmistrz. Czy stanowiska przedstawione w wielu kwestiach miasta, będą po czasie takie same? - pożyjemy, zobaczymy (jak to często się mówi).

Wspomnienia związane z bycia ligowym zawodnikiem, a potem organizatorem i trenerem piłki ręcznej w Wałczu w latach sześćdziesiątych, przedstawia nam Stanisław Chuchro. Tego rodzaju dokumenty historyczne mają w dużej mierze spojrzenie i ocenę subiektywną. Czy tak jest w tym przypadku? - niech ocenią czytelnicy, którzy interesują się tą dziedziną życia społecznego, a także Ci, którzy te czasy jeszcze pamiętają.

Swoje rozważania i refleksje w rozprawce p.t. "Znaczenie społeczności lokalnej - niezwykłość tego, co zwykle" przedstawia dr Jerzy Stańczyk. Przedstawiając przykłady pozytywnego emocjonalnego stosunku mieszkańców Wałcza do miejsca swojego zamieszkania, nauki czy pracy, stara się autor pokazać, jak czas i wspólnota działań, łączy ludzi, przywiązuje ich do swojej "małej ojczyzny". Czy zgadzamy się z taka opinią?

W dziale "Nasi twórcy" tym razem przedstawione zostały dwie znane postacie ze sfery wałeckiej kultury: Marek Giłka i Jerzy Poszepczyński.

Periodyk jak zwykle kończy się kroniką ważniejszych wydarzeń na Ziemi Wałeckiej w roku 2012. Warto przejrzeć i przypominać sobie, to co już minęło. Być może dopiero czytając kalendarium dowiemy się o czymś, o czym nie wiedzieliśmy?

Zeszyty Wałeckie nr 8/2012 są do nabycia w wałeckim muzeum, Centrum Informacji Turystycznej przy WCK, niektórych punktach usługowych i detalicznych miasta. Wydawnictwo można nabyć również bezpośrednio lub korespondencyjnie w Wałeckim Klubie Miłośników Miasta (adres jak na stronie internetowej - kontakt) w cenie 18 zł/egz. + koszty zwykłej pocztowej wysyłki.
                                                                                Życzymy przyjemnej lektury.

WYRÓŻNIENIE DLA PRZEWODNIKA
"WAŁCZ. WĘDRÓWKI PO MIEŚCIE I OKOLICACH"
Autor: Leszek Jóźwik

25 października 2012 roku na Targach Turystycznych w Poznaniu
"RÓŻĄ REGIONÓW 2012"

uhonorowane zostało wałeckie wydawnictwo turystyczne - przewodnik
"Wałcz. Wędrówki po mieście i okolicach", autorstwa Prezesa Klubu - Leszka Jóźwika.
Na około 90 zgłoszeń różnych produktów z całej Polski, wyróżnionych zostało 18 pozycji, w tym wałecki przewodnik. Organizatorem imprezy był dwutygodnik "Wiadomości Turystyczne", a zgłaszającym do konkursu Dział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta w Wałczu, którym kieruje Pan Roman Gniot.
Wałcz, wędrówki po mieście i okolicach

(Przewodnik z mapkami tras)


Leszek Jóźwik, prezes Klubu, podjął się trudnego zadania opracowania przewodnika turystycznego, dotyczącego Wałcza i jego najbliższych okolic, prowadzącego zwiedzającego po raz pierwszy w historii miasta - "krok po kroku".

We wstępie autor pisze:

Turysta przybyły do Wałcza odkryje niewątpliwie to wszystko, czego być może nie spodziewał się: bogatą tradycję historyczną, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz możliwość aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wałcz wraz z całą Ziemią Wałecką nie odbiega swoją atrakcyjnością turystyczną od innych renomowanych terenów naszego kraju. Proponuje bogactwo środowiska przyrodniczego (liczne rezerwaty), krajobrazowego (parki) i kulturowego (wielokulturowość). Liczne jeziora i rzeki dopełniają uroku tych ziem.”

Przewodnik składa się z trzech części. W pierwszej podano kompendium wiedzy przyrodniczej i historycznej, niezbędnej do wędrówek poznawczych opisanych w przewodniku.

Druga część proponuje 10 tras wędrówek w mieście i 13 w najbliższych okolicach. Do ich opisów dołączone zostały mapki tras, co niewątpliwie ułatwi przemieszczanie się po nich. Brak w wielu przypadkach obiektów historycznych mogących być przedmiotem oglądu, uzupełniony jest szczegółowymi opisami miejsc i faktów, pozwalającymi rozbudzić wyobraźnię zwiedzających.

W trzeciej części zawarte są podstawowe informacje teleadresowe mogące być potrzebne przebywającemu czasowo w mieście, a także wskazane są instytucje, organizacje i osoby wspomagające aktywny wypoczynek w Wałczu.

Okładki składane, od wewnątrz posiadają: plan miasta i mapkę Ziemi Wałeckiej. Przyjęty mały format publikacji poprawia praktyczność jego korzystania.

Na końcu wstępu czytamy: „Autor ma nadzieję, że przewodnik ten zostanie przyjęty życzliwie przez turystów i będzie użyteczny w czasie wędrówek po Wałczu i jego najbliższych okolicach.”

Przewodnik został wydany z inicjatywy Klubu, sfinansowany w całości przez Dział Promocji Urzędu Miasta w Wałczu. Dostępny jest w Centrum Informacji Turystycznej oraz innych miejscach dystrybucji.