Historia i dokonania KlubuSprawozdanie z działalności Wałeckiego Klubu Miłośników Miasta
w latach 2009 - 2013
(wybrane zagadnienia)


Podstawowymi kierunkami funkcjonowania Klubu był przyjęty na Walnym Zebraniu Członków Klubu
w dniu 26 listopada 2009 roku
program działania WKMM na lata 2009 - 2013. Walne Zebranie dokonało też wyboru władz Klubu, tj. prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Zgodnie ze Statutem Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się na swych pierwszych posiedzeniach.
Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej przedstawiał się następujaco:

Zarząd Klubu

 • Prezes - Leszek Jóźwik
 • Wiceprezes - Janusz Różański
 • Sekretarz - Bożena Dymarczyk
 • Skarbnik - Ryszard Koniecko
 • Członek - Bogusława Towalewska
Komisja Rewizyjna
 • Przewodniczący - Edmund Dałek
 • Członek - Stanisław Chuchro
 • Członek - Witold Bień
Sprawy organizacyjne


W związku z brakiem udziału w pracach Klubu lub rezygnacją, zostali skreśleni z członkostwa Klubu niektórzy członkowie władz, co spowodowało potrzebę zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu uzupełnienia składu organów statutowych - Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Walne zebranie odbyło się 15 lutego 2012 roku, w wyniku którego nowymi członkami Zarządu zostali: Magdalena Wąsowicz - sekretarz i Lechosław Panic - członek Zarządu. Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej został Marian Wiatr a przewodniczącym - dotychczasowy jej członek - Stanisław Chuchro. Skład nowych władz był następujący:

Zarząd Klubu

 • Prezes - Leszek Jóźwik
 • Wiceprezes - Janusz Różański
 • Sekretarz - Magdalena Wąsowicz
 • Skarbnik - Ryszard Koniecko
 • Członek - Lechosław Panic
Komisja Rewizyjna
 • Przewodniczący - Stanisław Chuchro
 • Członek - Marian wiatr
 • Członek - Witold Bień


Stan osobowy członków Klubu utrzymywał się w zasadzie w niezmienionej ilości. Nowym elementem było pozyskanie trzech członków ze statusem członka zamiejscowego - dotyczyło to byłych mieszkańców miasta, obecnie mieszkajacych poza nim (Warszawa, Niemcy)
Opuszczenie szeregów członków Klubu następowało z przyczyn obiektywnych, takich jak zgon (Jolanta Mach Plucińska, Zdzisław Tuderek), stan zdrowia, sprawy rodzinne, a także następowały skreślenia z powodu braku aktywności.

Realizacja zadań statutowych Klubu


Zadania statutowe Klubu realizowane były zgodnie z programem działalności WKMM, przyjętym na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu 26 listopad 2009 roku oraz z potrzeb wynikających z bieżących wydarzeń i sytuacji. Realizowane one były w różnorodnych formach, zależnie od zagadnienia i spraw dotyczących działalności Klubu.
Podstawową formą realizowania celów Klubu były spotkania klubowe, prelekcje na potrzeby organizacji i instytucji, własna działalność wydawnicza, udział w wydawnictwach obcych, spotkania integracyjne członków i imprezy okolicznościowe.
Z różnorodnej tematyki, Klub zajmował się szczególnie następującymi zagadnieniami:

 • Popularyzowanie wiedzy o przeszłości miasta i Ziemi Wałeckiej poprzez prelekcje, spotkania autorskie i wydawnictwa.
 • Zbieranie i przechowywanie dokumentacji historycznej miasta
 • Wspieranie władz miasta w pracach związanych z rewitalizacją wałeckiej starówki oraz zagospodarowaniem brzegów wałeckich jezior
 • Rozwiązywanie problemów drożności komunikacji drogowej w mieście
 • Renowacja historycznych nagrobków osób zasłużonych dla miasta oraz zabytkowych pomników
 • Kontynuowanie własnego wydawnictwa rocznika popularno-naukowego "Zeszyty Wałeckie" oraz innych wydawnictw o mieście
 • Organizacja przedsięwzięć z okazji 710 rocznicy lokacji Wałcza
 • Udział w opracowaniu nowego herbu Wałcza i projektu sztandaru
 • Współpraca z innymi organizacjami regionalnymi funkcjonującymi poza Wałczem, szczególnie z Jastrowiem i Piłą
 • Bieżące przygotowywanie informacji do strony internetowej Klubu
 • Promocja działalności Klubu poprzez wywiady prasowe i telewizyjne
 • Działanie na rzecz integracji członków Klubu

Popularyzacja wiedzy o mieście i regionie była jedną z ważniejszych form pracy Klubu. Klub wspólnie z Wałeckim Centrum Kultury z okazji 710 rocznicy lokacji miasta zorganizował na przełomie 2012 - 2013 roku cykl comiesięcznych prelekcji "Z historią miasta na Ty". W 7 spotkaniach prowadzonych przez prezesa Klubu Leszka Jóźwika przedstawiona została historia miasta od zarania do czasów współczesnych. W sali klubowej WCK gromadziło się przeciętnie od 50 do 60 osób dorosłych i młodzieży. Na zakończenie osobom uczestniczącym we wszystkich prelekcjach wręczono upominki związane z Wałczem. O przydatności takich działań, świadczy fakt zainteresowania się wielu osób dalszymi spotkaniami na tematy związane z dziejami Wałcza i regionu. Innym wydarzeniem było zorganizowanie w WCK wystawy fotograficznej "Wałcz wczoraj i dziś", dla uczczenia 15 rocznicy działalności Klubu przypadającej w 2011 roku. Wystawa była połączona z konkursem polegającym na powiązaniu zdjęć przedstawiających fragmenty miasta, dawniej i dziś. Na 48 możliwości, najlepszy wynik osiągnięty to 46 trafnych odpowiedzi. Osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki otrzymały dyplomy i okolicznościowe upominki. Wystawa została przygotowana przez WCK z materiałów fotograficznych prezesa L. Jóźwika.

Prezes Klubu przeprowadzał również prelekcje na zaproszenie zainteresowanych organizacji, instytucji i szkół. W Zespole Szkół nr 3 w Wałczu wygłosił prelekcję na temat dziejów ludności żydowskiej w Wałczu. Na podobny temat odbyło się spotkanie z młodzieżą Gimnazjum w Chwiramie. Natomiast koło byłych żołnierzy Wojska Polskiego działające przy Klubie Żołnierskim w Wałczu, zainteresowane było historią powojenną Wałcza, w tym walk na Wale Pomorskim. Na zaproszenie władz miasta prezes wygłosił prelekcję związaną z dziejami Wałcza dla przebywających delegacji miast zaprzyjaźnionych z miastem, z okazji przyznania miastu flagi Rady Europy w roku 2011.

Na zaproszenie Klubu interesującą prelekcję na spotkaniu klubowym w dniu 11 czerwca 2010 roku przeprowadził ks. Arkadiusz Trochanowski, proboszcz parafii greckokatolickiej w Wałczu. Temat prelekcji: "Kościół greckokatolicki - tradycje i obecność na Ziemi Wałeckiej".

Istotne znaczenie dla popularyzacji wiedzy o regionie - Ziemi Wałeckiej mają wydawnictwa drukowane. Z powodzeniem Klub kontynuował (od 2005 roku) redagowanie roczników popularno-naukowych "Zeszyty Wałeckie". Wydawnictwo to stało się miejscem możliwości publikacji dorobku badawczego przeszłości miasta i Ziemi Wałeckiej przez miejscowych historyków regionalistów, a przez to motywacji do dalszych badań historycznych. Z drugiej strony mieszkańcy naszego regionu pogłębiają wiedzę o swoim miejscu zamieszkania i życia. Wydawnictwo to jest także cennym materiałem historycznym dla przyszłych entuzjastów historii regionalnej, dzięki materiałom źródłowym znajdującym się w "Kalendarium" - spisie ważniejszych wydarzeń mających miejsce w danym roku na Ziemi Wałeckiej. Z satysfakcją odnotowujemy fakt ewidencji naszego wydawnictwa w katalogach bibliotek uniwersyteckich kraju i Bibliotece Narodowej, a także zainteresowanie innych znaczących bibliotek, m. in. Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu i Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie.

Sukcesem okazało się opracowanie i wydanie w roku 2010 (wznowienie w 2012 r.) na zlecenie Urzędu Miasta w Wałczu przewodnika turystycznego "Wałcz. Wędrówki po mieście i okolicach", autorstwa Leszka Jóźwika. Było to pierwsze tego rodzaju wydawnictwo w historii miasta. W konkursie ogólnopolskim na wydawnictwa turystyczne przewodnik ten został w 2012 r. wyróżniony "Różą Regionów" na Targach Turystycznych w Poznaniu.

Z okazji 50. lecia Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na jej zlecenie, prezes L.Jóźwik opracował zarys historii tej znaczącej dla miasta firmy, wydany w roku 2010: "Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Wałczu. Zarys historii 1960 - 2010".

Tak jak w poprzednich latach, tak też w minionej kadencji Klub wspierał i wyrażał uznanie władzom miasta, za prace na rzecz rewitalizacji miejskiej starówki. Remonty starej zabudowy mieszkalnej, budowa nowych budynków z zachowaniem odpowiedniej architektury oraz odnowienie nawierzchni ulic i chodników z zachowaniem klimatu starej zabudowy, podniosło walory estetyczne tej części miasta i zmieniło jego oblicze na bardziej przyjazne mieszkańcom Wałcza.

Z uznaniem odnotowujemy realizację wieloletniego postulatu Klubu "odsłonięcia" wałeckich jezior oraz zagospodarowania jego brzegów dla celów rekreacyjnych. Przedłużenie w minionych latach dotychczasowej promenady spacerowej przy jez. Zamkowym do ul. Bydgoskiej - rejon kina, podniosło walory estetyczne tej części miasta i znalazło uznanie jego mieszkańców. Klub apeluje do władz miasta, o kontynuowanie prac zmierzających do przedłużenia tej promenady do ul. Nadjeziornej. Stanowiłoby to atrakcyjny ciąg spacerowo - rekreacyjny, z wykorzystaniem akwenu jez. Zamkowego, a także podniosłoby walory estetyczne tego rejonu na wjeździe do miasta drogą nr 10 od strony Piły.

Dużo satysfakcji dało nam (tak jak i mieszkańcom miasta) zakończenie modernizacji promenady przy jez. Raduń i nadanie jej nazwy "Wałecka Aleja Gwiazd Sportu". Należy przypomnieć, że Klub nasz przed wielu laty postulował do burmistrza miasta o uhonorowanie sukcesów wałeckich olimpijczyków, poprzez nadanie nazw uliczkom na Osiedlu Olimpijskim. Dobrze się stało, że zrealizowane zostało to zamierzenie w trakcie przebudowy promenady jez. Raduńskiego, i wałeccy olimpijczycy zostali tam uhonorowani poprzez odpowiednie tablice informacyjne.

Skromnie, ale ze społecznym akcentem, Klub obchodził w roku 2011 swoje 15-lecie. Z tej okazji została zorganizowana wspólnie z Wałeckim Centrum Kultury wystawa fotograficzna, połączona z konkursem, "Wałcz wczoraj i dziś". Na uroczystym wernisażu wystawy w dniu 5 czerwca 2 czerwca 2011 roku w sali klubowej Wałeckiego Centrum Kultury, w obecności władz miasta i powiatu, członków Klubu i zaproszonych gości, prezes Klubu przedstawił krótką historię Klubu, wzbogaconą wizualnie w części sali kącikiem obrazującym historię i dorobek Klubu. Podziękował również władzom powiatu i miasta Wałcza oraz Jastrowia, a także niektórym członkom Klubu, za współpracę w realizacji celów statutowych Klubu, wręczając upominki w postaci filiżanki ze spodeczkiem - ozdobionymi grafiką obrazów Wałcza. Wystawa udostępniona była mieszkańcom miasta do końca lipca 2011 r. Przeprowadzony z tej okazji konkurs (powiązań obrazów miasta dawniej i dziś) został podsumowany na specjalnej prelekcji w dniu 26 października 2011 r, na której zwycięzcy otrzymali dyplomy i upominki, a dwa pierwsze miejsca zaproszenie do wstąpienia do Klubu. Z możliwości tej skorzystały panie Magdalena Wąsowicz i Teresa Pietrzak, które aktywnie uczestniczą w pracach Klubu.

Pomyślnie układała się współpraca z władzami samorządowymi miasta i powiatu. Liczące się wsparcie w działalności Klub uzyskał ze strony władz miasta, szczególnie w okresie sprawowania urzędu burmistrza przez Zdzisława Tuderka. Wyrażało się ono w udostępnieniu pomieszczeń urzędu na potrzeby Klubu, wsparcia finansowego wydawania "Zeszytów Wałeckich", renowacji nagrobków zasłużonych obywateli miasta, współdziałaniu w realizacji przedsięwzięć Klubu. Klub reprezentowany był do 2013 roku przez prezesa, w Kapitule "Złota Korona", wyróżnienia nadawanego dorocznie, za zasługi dla miasta w działalności gospodarczej i społecznej. Spodziewamy się również owocnej współpracy z nowym kierownictwem samorządowym miasta. Dobrym początkiem był udział prezesa Klubu w opracowaniu projektu nowego herbu i sztandaru miasta. Cenimy sobie uczestnictwo burmistrza lub jego przedstawicieli w debatach klubowych na różne tematy związane z funkcjonowaniem miasta. Omawialiśmy wspólnie sprawy związane z planami inwestycyjnymi i remontowymi, rozwojem turystyki, problemy z drożnością komunikacyjną ulic miasta i obwodnicą, zagospodarowaniem pobrzeży wałeckich jezior oraz edukacją regionalną wałeckiej młodzieży.

Połowicznym efektem zakończyły się nasze starania o renowację pomnika "Pieta" usytuowanego przy Rondzie Niepodległości. Udało się odnowić miastu samą figurkę, natomiast planowany remont postumentu i otoczenia nie powiódł się z braku środków finansowych.

Uznaniem dla działalności Klubu było przyznanie przez Kapitułę w roku 2010 wyróżnienia miejskiego "Złota Korona". Na wniosek Klubu takie wyróżnienie, w swoje 50-lecie, otrzymała również Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, za wkład w rozbudowę miasta.

W dalszym ciągu dobrze układa się współpraca z władzami samorządowymi Jastrowia, a zwłaszcza z jego burmistrzem Piotrem Wojtiukiem, i jego zastępcą Jerzym Klimczakiem. Miasto-gmina partycypuje w wydawnictwie Klubu "Zeszyty Wałeckie", stwarzając możliwość publikacji miejscowym historykom efektów badań związanych z historią gminy. Na zaproszenie burmistrza prezes Klubu uczestniczył kilkakrotnie w spotkaniach i wydarzeniach historycznych związanych z tymi ziemiami. Klub utrzymuje dobre kontakty z podobnym towarzystwem regionalnym w Pile. Prezes był zaproszony do realizacji programu telewizyjnego związanego z przeszłością Piły, oraz brał udział w sesji historycznej poświęconej 500-leciu lokacji Piły. Dobrze też układała się współpraca z lokalnymi mediami informacyjnymi. Prezes Klubu miał kilkakrotnie możliwość występowania jako reprezentant Klubu w TV Asta, oraz udzielania wywiadów lokalnej prasie wałeckiej - "Pojezierze Wałeckie", "Wałcz Extra". Niewątpliwie te działania przybliżyły społeczności wałeckiej różnorodną działalność naszego Klubu.

Z uznaniem należy odnotować, po kilku latach przerwy, organizowanie biesiadnych spotkań noworocznych członków Klubu i ich współmałżonków. Niewątpliwie imprezy takie służą lepszej integracji środowiska klubowego, ale także możliwości spędzenia wspólnie w zabawie, śpiewie i żarcie kilku godzin.

Należy mieć nadzieję, że następne lata działalności Klubu, wsparte dotychczasowymi doświadczeniami i większą aktywnością, przyniosą nowe i większe efekty pracy, ku zadowoleniu społeczności wałeckiej i członków Klubu.

Prezes Klubu Leszek JóźwikDziałalność Klubu w latach 2004 - 2009


Podstawą funkcjonowania Klubu w tym okresie był przyjęty na Walnym Zebraniu Członków Klubu w dniu 16 marca 20004 program działania WKMM na lata 2004 - 2008. Walne Zebranie dokonało też wyboru władz Klubu, tj. prezesa i członków zarządu oraz komisji rewizyjnej. Zgodnie ze statutem zarząd i komisja rewizyjna ukonstytuowały się na swych pierwszych posiedzeniach. Skład zarządu i komisji rewizyjnej przedstawiał się następująco:
Zarząd Klubu

 • Prezes - Leszek Jóźwik
 • Wiceprezes - Janusz Różański
 • Sekretarz - Bożena Dymarczyk
 • Skarbnik - Ryszard Koniecko
 • Członek - Andrzej Wiśniewski
Komisja Rewizyjna
 • Przewodniczący - Edmund Dałek
 • Członek - Stanisław Chuchro
 • Członek - Jan Konwiński
Realizacja zadań statutowych Klubu


Zadania statutowe Klubu realizowane były zgodnie z programem działalności WKMM, przyjętym na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu 17 marca 2004 roku oraz z potrzeb wynikających z bieżących wydarzeń i sytuacji. Realizowane one były w różnorodnych formach, zależnie od zagadnienia i spraw dotyczących działalności Klubu.
Podstawową formą realizowania celów Klubu były spotkania klubowe, prelekcje na potrzeby organizacji i instytucji, własna działalność wydawnicza, udział w wydawnictwach obcych, spotkania integracyjne członków i imprezy okolicznościowe.

Z różnorodnej tematyki, Klub zajmował się szczególnie następującymi zagadnieniami:

 • Popularyzowanie wiedzy o przeszłości miasta i Ziemi Wałeckiej poprzez prelekcje, spotkania autorskie i wydawnictwa.
 • Problem zbierania i przechowywania dokumentacji historycznej miasta
 • Wspieranie władz miasta w pracach związanych z rewitalizacją wałeckiej starówki oraz zagospodarowaniem brzegów wałeckich jezior
 • Renowacja historycznych nagrobków osób zasłużonych dla miasta
 • Działanie na rzecz wydania monografii powojennej miasta
 • Obchody X-lecia Klubu
 • Udział w opracowaniu herbu powiatu wałeckiego
 • Opracowywanie i wydawanie własnego periodyku popularno-naukowego "Zeszyty Wałeckie"
 • Opracowanie informacji o historii miasta na stronie internetowej miasta oraz współudział w opracowaniu informacji na obiektach zabytkowych na terenie miasta.
 • Działanie na rzecz integracji członków Klubu


Popularyzacja wiedzy o mieście i regionie była jedną z ważniejszych form pracy Klubu.
Z okazji 60-lecia powrotu Wałcza do Polski Klub wspólnie ze Starostwem Wałeckim zorganizował w zabytkowej auli Liceum Ogólnokształcącego im Kazimierza Wielkiego, spotkanie z najstarszymi mieszkańcami miasta z udziałem młodzieży.
Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji i obejrzeli w pokazie multimedialnym zdjęcia i dokumenty obrazujące powojenną historię miasta i jego mieszkańców. Spotkanie prowadził wraz z Starostą Wałeckim Januszem Różańskim, prezes Klubu Leszek Jóźwik. W swobodnych wypowiedziach uczestników spotkania nawiązywano do pierwszych lat powojennych oraz przemian jakie dokonały się w mieście w minionym okresie.
Ciekawą propozycją adresowaną do nauczycieli historii, członków Klubu oraz zainteresowanych osób, była prelekcja dr. M. Hlebionka z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, wygłoszona w roku 2005, na temat herbów i pieczęci miasta Wałcza do końca XVIII w. Podobnie adresowana była do tego środowiska prelekcja M. Borkowskiego, historyka regionalisty z Jastrowia, na temat historii komunikacji pocztowej, osobowej i towarowej na Ziemi Waleckiej w minionych wiekach. W zakresie upowszechniania wiedzy historycznej Klub współpracował z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i samorządem miejskim. Prezes Klubu Leszek Jóźwik w roku 2008, z okazji jubileuszu uzyskania praw miejskich przez Wałcz, wygłosił prelekcję audiowizualną w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury, na temat najdawniejszych dziejów miasta, której słuchaczami byli licznie zgromadzeni uczestnicy "Uniwersytetu Trzeciego Wieku". Podobną prelekcję Prezes Klubu przeprowadził w roku 2009 na uroczystej sesji jubileuszowej Rady Miasta Wałcza. W czerwcu 2009 prezes w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu wziął udział w zakończeniu programu edukacyjnego na temat holokaustu gdzie wygłosił prelekcję na temat "Żydzi w historii miasta Wałcza".
Interesującą prelekcję dla członków Klubu, poświęconą dziejom pomników niemieckich w mieście, wygłosił w roku 2007 członek Klubu Marian Wiatr. Przedstawiając bogatą dokumentację fotograficzną i wiedzę historyczną na ten temat, pobudził uczestników spotkania do wspomnień z czasów powojennych, gdy pomniki te jeszcze stały na terenie miasta. Omawiany temat pozwolił uporządkować wiedzę w tym zakresie i zająć krytyczne stanowisko do niektórych hipotez i poglądów związanych z tymi budowlami historycznymi.

Mając na uwadze zbieranie i gromadzenie materiałów dotyczących przeszłości miasta, Klub na jednym ze spotkań zapoznał się z sytuacją w tym zakresie. Informację na ten temat złożyła dyrektor muzeum oraz kierownik biblioteki, w obecności wiceburmistrz miasta J. Wegner. Obawy Klubu, że istnieją pewne niedomagania w realizacji tego zadania potwierdziły się. Brak wystarczających środków finansowych posiadanych przez te instytucje, prawnie zobowiązane do tego, powodują, że zakupy materiałów historycznych dokonywane są w minimalnym zakresie. Muzeum nie ma też wystarczających możliwości technicznych do przechowywania muzealiów. Planowany remont muzeum ma stworzyć lepsze warunki do gromadzenia i przechowywania posiadanych eksponatów.

Tak jak w poprzednich latach, tak też obecnie, Klub wspiera i wyraża uznanie władzom miasta, za prace na rzecz rewitalizacji miejskiej starówki. Remonty starej zabudowy mieszkalnej, budowa nowych budynków z zachowaniem odpowiedniej architektury oraz odnowienie nawierzchni ulic i chodników z zachowaniem klimatu starej zabudowy, podniosło walory estetyczne tej części miasta i zmieniło jego oblicze na bardziej przyjazne mieszkańcom Wałcza.
Z uznaniem odnotowujemy realizację wieloletniego postulatu Klubu "odsłonięcia" wałeckich jezior i zagospodarowania jego brzegów dla celów rekreacyjnych. Przedłużenie dotychczasowej promenady spacerowej nad jez. Zamkowym do ul. Bydgoskiej, zakończonej ciekawym elementem tarasu nawodnego, podniosło walory estetyczne tej części miasta i znalazło uznanie jego mieszkańców. Należy nadmienić, że Klub w swoim stanowisku wyrażonym na piśmie, poparł burmistrza w takim, a nie innym zagospodarowaniu tego rejonu jeziora, co w ocenie burmistrza miało istotne znaczenie. Klub popiera dalsze zamierzenia władz miasta, kontynuowania urządzenia promenady nadjeziornej wzdłuż ul. Bydgoskiej.
Prezes Klubu, w swoim historycznym pokazie medialnym dla pracowników urzędu miasta (na ich życzenie), wsparł projektantów zagospodarowania brzegów jez. Raduń, o wiedzę historyczną niezbędną do prowadzenia prac w tym zakresie. Opracowany później ogólny plan zagospodarowania pobrzeża tego jeziora, z którym mieli możliwość zapoznać się członkowie Klubu na jednym ze spotkań, uzyskał aprobatę zebranych.

W roku 2007 zostały zakończone prace nad renowacją kolejnego (4) nagrobka zasłużonego mieszkańca miasta, ks. Antoniego Perzyńskiego, miejscowego proboszcza, pedagoga i dyrektora "Aten Wałeckich" na przełomie XVIII i XIX wieku. Głównym koordynatorem prac w tym zakresie był członek Klubu Stanisław Mordas, przy współudziale prezesa Klubu. Całość prac sfinansował urząd miasta, przy wsparciu starostwa i Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Wałczu.

Z dużą satysfakcją w roku 2008 Klub odnotował zakończenie wydania sześciotomowej historii powojennej miasta, której inicjatorem i zabiegającym o jej opracowanie i wydanie był od wielu lat nasz Klub. Uznanie należy się władzom miasta, a szczególnie burmistrzowi Z. Tuderkowi, że mimo wielu trudności dzieło to zostało uwieńczone sukcesem. Wkład w to opracowanie wnieśli także członkowie Klubu, autorzy: B. Dymarczyk, P. Bartosik. Zb. Drobny, R. Gniot i L. Jóźwik, oraz współorganizator wydania Dobrochna Szymańska. Autorzy tego opracowania odbyli spotkania autorskie organizowane przez miejscową bibliotekę publiczną.

Skromnie, ale uroczyście, Klub obchodził swoje X-lecie. Na spotkaniu członków Klubu w dniu 20 października 2006 roku w salach ratusza, najstarsi stażem członkowie otrzymali od prezesa okolicznościowe dyplomy, a prezes gratulacje i podziękowania od starosty wałeckiego J. Różańskiego i burmistrza Z. Tuderka. Uroczystość uświetnił "Wieczór multimedialny z operą", przeprowadzony na sali sesyjnej w kameralnej atmosferze. Pokaz dotyczył opery Giuseppe Verdiego "Trawiata", w wykonaniu światowej sławy artystów operowych, chóru i orkiestry. W antrakcie wzniesiono toast z okazji jubileuszu oraz skonsumowano okolicznościowy tort. Na koniec zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie.

W związku z potrzebą opracowania herbu powiatu wałeckiego, prezes Klubu w roku 2008 został poproszony przez starostę wałeckiego o współudział w opracowaniu jego projektu. Po kilkutygodniowych pracach została przedstawiona koncepcja historyczna i graficzna herbu, która po dyskusji na komisjach rady powiatu została przyjęta i przedstawiona do zatwierdzenia Komisji Heraldycznej przy ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji. Pozytywna opinia komisji pozwoliła podjąć przez radę powiatu uchwałę ustalająca nowy herb powiatu. Prezes Klubu, za pracę nad opracowaniem herbu, otrzymał od Starosty Wałeckiego stosowne podziękowanie.

Samodzielnym sukcesem Klubu jest wydawanie od roku 2005 rocznika popularno-naukowego "Zeszyty Wałeckie". Wydawnictwo to stało się miejscem możliwości publikacji dorobku badawczego przeszłości miasta i Ziemi Wałeckiej przez miejscowych historyków regionalistów, a przez to motywacji do dalszych badań historycznych. Z drugiej strony mieszkańcy naszego regionu pogłębiają wiedzę o swoim miejscu zamieszkania i życia. Wydawnictwo to jest także cennym materiałem historycznym dla przyszłych entuzjastów historii regionalnej, dzięki materiałom źródłowym znajdującym się w "Kalendarium" - spisie ważniejszych wydarzeń mających miejsce w danym roku na Ziemi Wałeckiej. Ze względu na niewystarczające środki finansowe pozyskane na wsparcie tego wydawnictwa, autorzy opracowań oraz opracowanie wydawnictwa odbywa się bez pobierania należnych honorariów. Sytuacja ta może spowodować w dalszej przyszłości zaniechanie wydawnictwa, co społecznie byłoby nieuzasadnione i przynoszące niepowetowane szkody w badaniach historycznych Wałcza i Ziemi Wałeckiej. Z satysfakcją odnotowujemy fakt ewidencji naszego wydawnictwa w katalogach bibliotek uniwersyteckich kraju i Bibliotece Narodowej.

Przedmiotem zainteresowania członków Klubu była także przyszłość miasta, jego możliwości rozwoju i podniesienia estetyki. Na spotkaniu klubowym w dniu 19 czerwca 2008 roku wiceburmistrz miasta Maciej Zaremba przedstawił planowane inwestycje własne miasta oraz obce. Zmierzały one do poprawy warunków funkcjonowania miasta i podniesienie jego estetyki. W dyskusji zebrani zadawali liczne pytania i zajmowali stanowiska w omawianych kwestiach. Z uznaniem odnotowano realizację postulatu Klubu oznakowania informacyjnego na ulicach o ważniejszych obiektach publicznych i turystycznych, parkingach oraz umiejscowieniu reklam miasta na wjazdach do niego.

Klub realizując swoje zadania statutowe i programowe współpracował z wieloma instytucjami i organizacjami miejskimi, wymienionymi w tym sprawozdaniu. Liczące się wsparcie w działalności Klub uzyskał ze strony władz miasta, szczególnie od burmistrza Zdzisława Tuderka. Wyrażało się ono w udostępnieniu pomieszczeń urzędu na potrzeby Klubu, wsparcia finansowego wydawania "Zeszytów Wałeckich" i renowacji nagrobków zasłużonych obywateli miasta, współdziałaniu w realizacji przedsięwzięć Klubu. Prezes Klubu miał możliwość spotkać się kilkakrotnie z burmistrzem Z. Tuderkiem, wiceburmistrzem J. Wegner, sekretarzem urzędu E. Wilczyńskim, naczelnikiem wydziału promocji R. Gniotem - z ich i własnej inicjatywy, w celu omówienia spraw istotnych dla miasta i Klubu. Klub reprezentowany jest przez prezesa w Kapitule "Złota Korona", wyróżnienia nadawanego dorocznie, za zasługi dla miasta w działalności gospodarczej i społecznej.
Dużym doświadczeniem było uczestnictwo prezesa w oficjalnych wyjazdach delegacji miasta do Niemiec i Szwecji - do miast partnerskich Wałcza. Stworzyło to możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem tamtejszych społeczności lokalnych, oceny tych działań i wyciągnięcia wniosków do pracy społecznej na rzecz naszego miasta.
Wyrażam podziękowanie wszystkim członkom za wspólną realizację zadań statutowych Klubu. Szczególnie dziękuję wiceprezesowi Januszowi Różańskiemu za współdziałanie, skarbnikowi Ryszardowi Koniecce za prowadzenie finansów, Bożenie Dymarczyk za promocję działań Klubu, Marianowi Wiatrowi za prowadzenie dokumentacji fotograficznej i Stanisławowi Mordasowi za działanie na rzecz renowacji nagrobków zasłużonych mieszkańców miasta.
Należy mieć nadzieję, że następne lata działalności Klubu, wsparte dotychczasowymi doświadczeniami, przyniosą większe efekty pracy, ku zadowoleniu społeczności wałeckiej i członków Klubu.

Prezes Klubu
Leszek Jóźwik
Wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Klubu
w latach 1996 - 2004


          Mając na uwadze duże zainteresowanie sprawami miasta, a także chęć aktywnego działania na jego rzecz, Panowie Janusz Różański i Leszek Jóźwik, przy wsparciu burmistrza miasta Pana Zdzisława Tuderka, postanowili zaproponować powołanie stowarzyszenia, skupiającego tych mieszkańców miasta, którzy swoimi zainteresowaniami i drogą życiową związali się emocjonalnie z Wałczem i chcą aktywnie dla niego działać. Klub chciałby kontynuować tradycje wcześniej działających klubów o tym charakterze i stowarzyszenia (m.in. "Na Przełaj").


          Na zwołanym w dniu 16 października 1996 r. w Wałeckim Centrum Kultury spotkaniu inicjatorzy przedstawili zebranym cele i uzasadnienie idei powołania stowarzyszenia oraz zapoznali z projektem statutu. Zebrani poparli ideę powołania stowarzyszenia, przyjęli projekt statutu oraz ustalili jego nazwę: Wałecki Klub Miłośników Miasta. Powołano też pierwsze władze klubu, w skład których weszły następujące osoby:


Zarząd Klubu


1. Jóźwik Leszek - prezes
2. Różański Janusz - wiceprezes
3. Stankiewicz Beata - sekretarz
4. Gzyl Zbigniew - skarbnik
5. Szostek Tadeusz - członek zarząduKomisja Rewizyjna


1. Mikołajczak Bogdana - przewodnicząca
2. Fischer Barbara - członek
3. Dałek Edmund - członek          Na zebraniu założycielskim w dniu 16.10.1996 r. deklaracje wstąpienia do Klubu złożyło 23 osoby. W późniejszym terminie wolę przystąpienia do Klubu wyraziły jeszcze 2 osoby, stan członków na dzień 31.12.1996 r. wynosił 25 osób.


          Klub dla swojej działalności nie posiada stałego lokalu, dlatego w celu odbywania spotkań korzystał początkowo z pomieszczenia w ówczesnym Urzędzie Rejonowym w Wałczu (w latach 1996-1999), a obecnie w Urzędzie Miasta w Wałczu, gdzie też ma swoją oficjalną siedzibę.


          Zadania statutowe Klubu realizowane były w różnorodnych formach. Jedną z podstawowych form były spotkania klubowe, na których zapoznawano się z różnymi zagadnieniami dotyczącymi historii i teraźniejszości miasta oraz wyrażano swoje opinie. Z różnorodnej tematyki, członkowie Klubu szczególnie interesowali się następującymi zagadnieniami:

 • wykorzystanie walorów turystycznych miasta oraz promocja w tym zakresie Wałcza
 • zagospodarowanie rekreacyjne jezior wałeckich z wykorzystaniem ich do podniesienia walorów estetycznych miasta
 • renowacja i koncepcja zagospodarowania "wałeckiej starówki"
 • problematyka komunikacji wewnętrznej w mieście oraz ruchu tranzytowego
 • obchody 700-lecia lokacji Wałcza
 • pogłębianie wiedzy o przeszłości miasta
 • działanie na rzecz wydania monografii Wałcza za lata 1945 - 2003
 • organizacja imprez - turystycznej i kulturalnej - o charakterze ogólnopolskim, promujących miasto

           Sprawami rozwoju turystyki członkowie zajmowali się na kilku spotkaniach. Zwracano uwagę, że rozwój turystyki, szczególnie pobytowej, to duże szanse dla rozwoju miasta i dający wiele miejsc pracy oraz zwiększenie dochodów mieszkańców, i miasta. Wskazywano na potrzebę zwiększenia miejsc hotelowych, gastronomicznych oraz właściwe przygotowanie terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych w mieście, szczególnie nad jeziorami. Postulowano konieczność powstania w Wałczu firmy prywatnej lub innej, zajmującej się organizacją turystyki pobytowej w mieście.


           Większość ww. spraw została pomyślnie zrealizowana. Zwiększyła się ilość miejsc noclegowych i gastronomicznych, podjęto działania dla polepszenia warunków wypoczynku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nie rozwiązana została jednak do tej pory sprawa zagospodarowania dla celów rekreacyjnych terenu nad jez. Zamkowym przy ul. Bydgoskiej oraz organizatora turystyki pobytowej w mieście.


           Z zadowoleniem członkowie Klubu przyjęli realizację swojego postulatu zagospodarowania brzegów jez. Zamkowego w rejonie ul. Kilińszczaków. Utworzenie estetycznego terenu zielonego wraz z deptakiem nadjeziornym do ul. Pocztowej, zostało z uznaniem przyjęte przez mieszkańców miasta. Stałym elementem estetycznym i rekreacyjnym stała się w tym miejscu fontanna najeziorna, o której umieszczenie zabiegał nasz Klub. Należałoby tylko życzyć, aby była bardziej okazała i niezawodna technicznie. Spodziewamy się, że miasto będzie kontynuowało plan urządzenia deptaka spacerowego, dalej w kierunku ul. Orla i. Bydgoskiej. Oczekujemy również dotrzymania obietnicy władz miasta o działanie na rzecz odsłonięcia wałeckich jezior poprzez nie zabudowywanie miejsc po wyburzonych budynkach i zagospodarowanie ich dla celów rekreacyjnych.


          Z pełnym poparciem członków Klubu została przyjęta koncepcja władz miasta renowacji i zagospodarowania wałeckiej "starówki", w tym przebudowy Placu Wolności. Po dyskusji na kilku spotkaniach klubowych, stanowisko swoje w tej sprawie Klub przedstawił w piśmie do władz miasta z dnia 2 stycznia 2002 r. i 17 listopada 2003 r. Z obserwacji realizacji planu renowacji terenu "starówki" oraz przebudowy Placu Wolności należy stwierdzić, że postępuje ona w ogólnym zarysie zgodnie z zajętym stanowiskiem Klubu. Spodziewamy się, że przebudowa "starówki" będzie w następnych latach przebiegać w nie mniejszym tempie niż dotychczas.


          Ważnym elementem infrastruktury miejskiej jest drogowa komunikacja wewnętrzna miasta oraz ruch tranzytowy. Problematyką tą członkowie Klubu zajmowali się na kilku spotkaniach.


          Podzielając pogląd mieszkańców o uciążliwości samochodowego ruchu tranzytowego przez miasto, zwłaszcza ciężarowego, i potrzebą budowy obwodnicy drogowej wokół miasta zwracano uwagę, że przeniesienie ruchu samochodowego poza miasto może spowodować osłabienie możliwości rozwoju gospodarczego miasta. Zwraca się uwagę, że obwodnica spowoduje przeniesienie także tranzytowego ruchu samochodów osobowych, które do tej pory przejeżdżając przez miasto często zatrzymują się w celu odpoczynku pasażerów lub dokonania ewentualnie zakupów. Przejazd tranzytowy przez miasto daje również możliwość, chociaż ogólnego, poznania miasta i ewentualnie może zachęcić do jego odwiedzenia. Doświadczenia innych miast, o podobnej wielkości co Wałcz, potwierdzają ujemny wpływ obwodnicy drogowej na rozwój miasta.


          Omawiając zagadnienie wewnętrznego ruchu komunikacyjnego, członkowie Klubu z zadowoleniem przyjęli zapowiedź władz miasta modernizacji ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, szczególnie na odcinku Pl. Wolności - ul.12 lutego, wraz z przebudową skrzyżowania ul. 12 lutego z ul. Zdobywców Wału Pomorskiego. W dyskusji wskazywano, iż mimo modernizacji drogi, istnieje potrzeba odciążenia tego odcinka ulicy poprzez modernizację ul. Cmentarnej z nowym ujęciem drogowym na odcinku do ul. Szkolnej i Bankowej, którą mógłby przebiegać wewnętrzny ruch komunikacyjny samochodów osobowych.


          Istotnym elementem w całej miejskiej infrastrukturze drogowo - komunikacyjnej są parkingi, szczególnie dla samochodów osobowych. Obserwuje się brak dostatecznej ilości miejsc do parkowania w mieście. Powoduje to utrudnienia komunikacyjne, a szczególnie zniechęca do zatrzymywania się tranzytowych pojazdów osobowych, co jest niekorzystnym zjawiskiem dla miasta. Sygnalizując powyższy problem władzom miasta, członkowie Klubu wskazywali na możliwe rozwiązania tego problemu, m.in. proponując utworzenie parkingu w rejonie zbiegu ulic: Szkolnej i Młynarskiej.


          W związku z obchodami 700-lecia nadania praw miejskich dla Wałcza Klub starał się brać udział w przygotowaniach do jubileuszu miasta oraz aktywnie w nich uczestniczyć. Prezes Klubu był w składzie grupy inicjatywnej powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 700-lecia m. Wałcza powstałej w styczniu 1999 r., a następnie wszedł w jego skład. Komitet Organizacyjny pracował nad programem obchodów Jubileuszu oraz przedsięwzięciami organizacyjnymi z tym związanymi. Członkowie lub władze Klubu uczestniczyli w tych imprezach związanych z obchodami 700-lecia miasta, na które przez władze miasta byli zapraszani.


          W odpowiedzi na propozycję władz miasta zgłaszania przez organizacje i stowarzyszenia kandydatów do nadania w roku Jubileuszu medalu "Zasłużony dla Miasta Wałcza", Klub zgłosił do tego wyróżnienia, członka naszego Klubu, Panią Irenę Żychowską. Z dużą satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że kandydatka nasza otrzymała to wyróżnienie, choć nie w roku 2003, lecz dopiero w 2004.


          Wkładem Klubu w obchody 700-lecia Miasta była inicjatywa Prezesa i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Wałczu, remontu historycznego budynku "Aten Wałeckich", a szczególnie renowacji zabytkowej auli tej szkoły. Propozycję tę zgłosił Prezes na sesji Rady Powiatu w dniu 27 lutego 2002 r., którą radni poparli. Sprawę tę omawiali również członkowie Klubu na swoim spotkaniu w dniu17 kwietnia 2002 r., rozważając możliwość ewentualnego powołania odpowiedniej Fundacji. Wyrazem poparcia dla tej propozycji przez członków Klubu były deklaracje bezinteresownego wsparcia prac remontowych przez Panów: J. Konwińskiego i St. Mordasa, poprzez wkład swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

          Korzystając ze swoich uprawnień i kompetencji, sprawę remontu szkoły przejął członek naszego Klubu, Starosta Wałecki, Pan Janusz Różański. Staraniem Starosty oraz dzięki wsparciu członkini Klubu, posłanki Pani Bogusławy Towalewskiej, pozyskano odpowiednie środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Sportu, co pozwoliło na rozpoczęcie prac renowacyjnych. W chwili obecnej zakończony został najważniejszy historycznie etap prac remontowych, odnowienie pięknej, neobarokowej auli szkoły.


          Okazja jubileuszu miasta skłaniała członków Klubu do pogłębienia swojej wiedzy z przeszłości miasta. Zagadnienia te przedstawił na kolejnych spotkaniach prezes Klubu, omawiając m.in. następujące tematy:

 • geneza herbu miasta i kontrowersje z tym związane
 • problemy społeczne i narodowościowe mieszkańców miasta w XVI - XVII w.
 • Wałcz w starej fotografii - pokaz multimedialny
 • pierwotna zabudowa terenu miasta i jego umocnienia obronne

          Ważnym wkładem w obchody 700-lecia miasta było odnowienie przez Społeczny Komitet Odnowy Nagrobków Nauczycielskich zabytkowego grobu Antoniego Łowińskiego, ostatniego Polaka piastującego funkcję dyrektora gimnazjum wałeckiego -" Aten Wałeckich". Należy nadmienić, że członkami tego nielicznego Komitetu jest Prezes Klubu, a także Przewodniczący Komitetu, Pan Stanisław Mordas.


          Z okazji przypadającym w roku 2003, stuleciem budowy kościoła św. Antoniego w Wałczu, z historią świątyni zapoznał członków Klubu proboszcz parafii o. Stanisław Szczepan Król. W ciekawej dyskusji niektórzy członkowie Klubu podzielili się swoimi wspomnieniami związanymi z odgruzowywaniem kościoła po działaniach wojennych II wojny światowej oraz zmianami jakie następowały w wyposażeniu i wystroju wnętrza.


          Refleksjami na temat obchodów 700-lecia miasta członkowie Klubu podzielili się na spotkaniu 16 października 2003 r. Z uznaniem przyjęto szczególnie te działania władz, które pozostawiły trwały ślad materialny. Do takich zaliczono m.in. następujące przedsięwzięcia:

 • renowacja wałeckiej "starówki", a szczególnie przebudowa Placu Wolności
 • kapitalny remont zespołu szkół przy ul. Szkolnej
 • remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego - "Aten Wałeckich'., a szczególnie zabytkowej auli
 • modernizacja przechodzącej przez miasto drogi nr 10 wraz z węzłem komunikacyjnym przy skrzyżowaniu z ulicami Kilińszczaków i Wojska Polskiego
 • liczne wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, mapy itp.)
 • wydawnictwa albumowe i monograficzne, m.in. autorstwa L. Bąka

          Wyrażono również uznanie za przedsięwzięcia podnoszące walory estetyczne miasta, szczególnie w zakresie zieleni, modernizacji dróg i oświetlenia ciągów komunikacyjnych. Oceniono również pozytywnie działania władz na rzecz wizualnej informacji i akcentów estetycznych w mieście, związanych z jubileuszem.


          Jednym z ważniejszych zamierzeń Klubu było doprowadzenie do opracowania i wydania drukiem monografii dotyczącej dziejów miasta w latach 1945 - 2003. Członkowie Klubu zajmujący się historią regionalną podkreślali szczególną potrzebę podjęcia tego tematu, ze względu na brak takiego kompleksowego opracowania oraz z upływem czasu zmniejszającą się możliwością pozyskiwania źródeł historycznych. Działania członka Klubu, Pana Janusza Minkowskiego, zmierzające do napisania i wydania takiej monografii zakończyły się niepowodzeniem. Do tematu powrócono w roku 1999, kiedy to na jednym ze spotkań klubowych prezes Klubu ponownie zainicjował działania na rzecz opracowania i wydania monografii. Działając w ramach Komitetu Organizacyjnego Obchodów 700-lecia Miasta, prezes zaproponował umieszczenie tego przedsięwzięcia w zadaniach związanych z obchodami jubileuszu. Na początku 2001 roku , po wielowątkowej dyskusji członków Komitetu, propozycja została przyjęta. Zadanie do realizacji powierzono Prezesowi Klubu. Po wielu staraniach został skompletowany zespół osób, posiadających odpowiednie przygotowanie i wiedzę fachową oraz doświadczenie w publikacjach historycznych, który był gotów do opracowania monografii. Przygotowano plan tematyczny opracowania, który został zaakceptowany przez Komitet Organizacyjny Obchodów. Niektórzy autorzy przystąpili do wstępnych prac badawczych. Nieoczekiwanie pod koniec 2001 roku ukazał się w miejscowym czasopiśmie "Pojezierze Wałeckie" artykuł, zarzucający ewentualny brak obiektywizmu historycznego niektórym autorom, ze względu na ich przeszłość polityczną. Zarzut ten został powtórzony na posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów przez jednego z członków. W tej sytuacji niektórzy autorzy zrezygnowali z pisania monografii.

          Problem wydania monografii był następnie przedmiotem obrad Zarządu Miasta, który nie zaakceptował propozycji opracowania i wydania monografii. Wyrażono natomiast aprobatę dla wydania "Historia kościoła parafialnego w Wałczu" opracowaną pod koniec XVIII w. przez księdza Jana Ignacego Bocheńskiego. Książka choć interesująca, to jednak nie wnosi nic nowego do opracowanych już dziejów miasta.

          Tak więc kwestie polityczne, a nie merytoryczne, zadecydowały o utracie szansy opracowania i wydania tak potrzebnego społeczeństwu opisu najnowszych dziejów miasta.

          Władze miasta w roku 2003 ponownie podjęły próbę wydania powojennej historii miasta, z okazji przypadającej w 2005 roku 60 rocznicy powrotu Wałcza do Polski. Zadanie to zostało powierzone Muzeum Ziemi Wałeckiej. Należy mieć nadzieję, że tym razem działanie to zakończy się powodzeniem.


          Dużą szansę w promocji miasta Klub upatruje poprzez masowe imprezy turystyczne i kulturalne, które także mogłyby zainteresować media, szczególnie ogólnopolskie. Przykłady działań w tym zakresie wielu miast w Polsce mogą być drogą godną naśladowania.

          W końcu lat dziewięćdziesiątych inicjowaliśmy i wspieraliśmy ideę odbudowy tradycji młodzieżowego rajdu turystycznego "Szlakiem zdobywców Wału Pomorskiego, ściągającego w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych tysiące młodzieży z całej Polski. Nowa formuła takiej imprezy mogłaby stać się ponownie "magnesem" przyciągającym turystów na naszą Ziemię Wałecką. Dlatego z uznaniem przyjęliśmy działania Działu Promocji Urzędu Miasta w Wałczu, kierowanego przez naszego członka Pana Romana Gniota, organizowania od kilku lat takiej imprezy turystycznej, która przy wsparciu lokalnych samorządów, stopniowo rozwija się, przyciągając z roku na rok coraz więcej uczestników. Mamy nadzieję, że organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby impreza ta stała się wydarzeniem turystycznym o zasięgu ogólnopolskim.


          Promocji miasta, a także wielu przeżyć kulturalno-rekreacyjnych mieszkańcom miasta, mogłaby dostarczyć organizacja imprezy ponad lokalnej o charakterze popularno-artystycznym. Doświadczenie uczy, że imprezy takie są dobrze przyjmowane przez ogół społeczeństwa i są nośne medialnie, co mogłoby przysłużyć się popularyzacji miasta. Uważamy, że należy podjąć starania w tym zakresie, a nasz Klub winien w tym aktywnie uczestniczyć.Działania na rzecz integracji członków Klubu          W okresie sprawozdawczym zorganizowano szereg imprez dla członków klubu o różnym charakterze. Jedną z pierwszych był zorganizowany w 1997 r piknik połączony ze spacerem, dający możliwość poznania i obcowania z osobliwościami przyrodniczymi naszych okolicznych lasów. Organizatorem tego spotkania był nasz członek klubu Pan Zbigniew Gzyl, Nadleśniczy Nadleśnictwa w Wałczu. Szkoda tylko, że w tej sympatycznej i ciekawej imprezie uczestniczyło niezbyt wielu naszych członków.

          Z dużym zainteresowaniem członkowie Klubu uczestniczyli w roku 1997 w spotkaniu poświęconym zwiedzaniu czołowych firm wałeckich, tj. Zakładu Produkcyjno-Handlowego "VIKTORIA CYMES’, VHN - Fabryki Grzejników i Zakładu Urządzeń Ochrony Środowiska "EKOMECH" oraz Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. W każdym z tych firm członkowie byli miło i gościnnie przyjmowani przez ich szefów i mieli możliwość zapoznania się z profilem działalności oraz sukcesami na rynku ogólnopolskim.

          Miłym wspomnieniem był wspólny wyjazd członków Klubu wraz z rodzinami w dniu 12 marca 1998 r. do Teatru Wielkiego w Poznaniu na operę Giuseppe Verdiego "Nabucco". Po wspaniałych przeżyciach artystycznych uczestnicy w drodze powrotnej spędzili miłe chwile na wspólnej kolacji w zajeździe pod Budzyniem.

          Tradycje spotkań rodzinnych (tym razem tylko ze współmałżonkami) były podtrzymywane podczas organizacji świątecznych spotkań noworocznych. Odbyły się one w grudniu 1998 r. obiekcie firmy "Drut-Plast" przy ul. Kilińszczaków, w grudniu 1999 r. w Nadleśnictwie Wałcz oraz w styczniu 2003 w kawiarni "Piwniczka" przy ul. Pocztowej i styczniu 2004 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Chłodnej. Przy skromnym poczęstunku, w atmosferze humoru i wspólnym śpiewaniu piosenek biesiadnych podsumowywaliśmy miniony i witaliśmy Nowy Rok.Inne formy aktywności

          Część członków Klubu aktywnie uczestniczy w działalności samorządów terytorialnych. W wyborach samorządowych w październiku 1998 r wielu naszych członków zostało wybranych na radnych poszczególnych szczebli, i tak:

 • Pan Zbigniew Drobny został radnym Sejmiku Zachodniopomorskiego
 • Pan Janusz Różański został radnym Rady Powiatu w Wałczu, a od 2000 r. pełni funkcję Starosty Wałeckiego
 • Pan Leszek Jóźwik został radnym Rady Powiatu w Wałczu, a w latach 2000 - 2002 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady
 • pan Zdzisław Tuderek został radnym Rady Miasta w Wałczu i ponownie Burmistrzem Miasta
 • radnymi miasta zostali też: Pani Barbara Fischer oraz Panowie Ignacy Milc i Edward Szymelfenig.


          Dużym sukcesem społeczności wałeckiej, a w tym i naszego Klubu, był wybór w roku 2001 naszego członka Klubu - Pani Bogusławy Towalewskiej na posła Rzeczypospolitej Polskiej.

          W wyborach samorządowych 2002 roku Panowie Zdzisław Tuderek i Janusz Różański otrzymali ponownie zaufanie społeczne i piastują w dalszym ciągu swoje funkcje. Pan Zbigniew Drobny został radnym rady miasta, która powierzyła mu funkcję jej przewodniczącego. Mandat radnego miasta sprawuje też Pan Andrzej Wiśniewski, przewodniczący rady miasta poprzedniej kadencji.


          Klub realizując swoje zadania statutowe współpracował z wieloma instytucjami na terenie miasta. Szczególne wsparcie w działalności Klub uzyskał ze strony władz miasta, zwłaszcza w sprawach organizacyjnych i biurowych. Bez przeszkód udostępniano nam pomieszczenie na spotkania klubowe. Otrzymywaliśmy też często różne materiały związane z promocją miasta i zawsze otrzymywaliśmy interesujące nas informacje dotyczące miasta, bezpośrednio od Burmistrza lub jego kompetentnych urzędników.


          W ostatnich latach pogłębiło się współdziałanie z Muzeum Ziemi Wałeckiej. Cenimy sobie zaproszenia jakie otrzymują członkowie Klubu na liczne i ciekawe imprezy kulturalne organizowane w muzeum. Prezes Klubu został poproszony o wygłoszenie wprowadzenia do tematyki Konferencji Historycznej, organizowanej w roku 2003 przez Muzeum, z okazji 700-lecia m. Wałcza. Zainteresowanie wspólnymi tematami stwarza możliwość dalszej współpracy w latach następnych.


          Opisując działalność Klubu w minionym okresie nasuwa się jak zwykle refleksja, czy optymalnie wykorzystane zostały możliwości działania, przewidziane statutem, na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców, a także ku satysfakcji i oczekiwań członków Klubu. Na pewno były mocne i słabe strony pracy Klubu, pokazuje to niniejsze sprawozdanie. Należy sądzić, że po okresie okrzepnięcia organizacyjnego i zdobyciu doświadczeń, Klub będzie bardziej aktywny.Wałcz, 2004r.                                                                                                                         Prezes Klubu: Leszek Jóźwik

WEBDES