Program działania

Wałeckiego Klubu Miłośników Miasta w Wałczu

na lata 2014 - 20181. Kontynuować wydawanie rocznika popularno-naukowego "Zeszyty Wałeckie".

2. Współdziałać z władzami samorządowymi miasta i powiatu w zakresie realizacji celów statutowych Klubu.

3. Współpracować z miejskimi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii miasta i bieżących zagadnień społeczno-gospodarczych.

4. Upowszechniać wiedzę o mieście i regionie - Ziemi Wałeckiej poprzez:

  • dalsze prowadzenie działalności wydawniczej Klubu, w tym wydanie albumu fotograficznego Wałcza (przeszłość i teraźniejszość)
  • spotkania otwarte Klubu (prelekcje)
  • współpracę z nauczycielami przedmiotów humanistycznych w zakresie upowszechniania wiedzy o regionie - Ziemi Wałeckiej, działanie na rzecz przywrócenia w szkołach miejsc upamiętniających dzieje tych placówek oświatowych.
5. Wspierać działania władz miasta w pracach związanych z zagospodarowaniem brzegów jez. Raduń i Zamkowego oraz rozwiązań uciążliwości ruchu kołowego w mieście.

6. Propagować działania na rzecz odsłonięcia brzegów wałeckich jezior na terenie zabudowy miejskiej, poprzez przeznaczanie terenów po wyburzonych budynkach na cele rekreacyjne.

7. Kontynuować działania w zakresie renowacji zabytków kultury materialnej miasta.

8. Upowszechniać wiedzę i upamiętniać osoby znacząco wpisane w dzieje miasta, takie jak burmistrzowie, starostowie, ludzie oświaty i kultury, gospodarki itp. poprzez:
  • publikacje w wydawnictwach klubu,
  • działania na rzecz nadawania nazw ulicom, skwerom i innym obiektom miejskim,
  • umieszczanie tablic pamiątkowych w miejscach zawodowo lub społeczniebzwiązanych z tymi osobami,
  • renowacje nagrobków (jeżeli jest potrzeba) oraz umieszczanie na nich trwałych informacji o roli tych osób w dziejach miasta.
9. Działać na rzecz integracji członków Klubu poprzez organizowanie różnorodnych przedsięwzięć rekreacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych.

10. Upamiętniać zmarłych członków Klubu poprzez coroczne umieszczanie na ich grobach w Dniu Zmarłych zniczy z logo Klubu.

WEBDES