Statut Klubu

(wybrane zagadnienia)Zasady działania

 • Klub jest stowarzyszeniem niezależnym i samorządnym, neutralnym politycznie i światopoglądowo
 • Klub ma charakter społeczny i realizację swych statutowych celów opiera na pracy społecznej swych członków.

Cele działania

 • integracja mieszkańców wokół spraw związanych z funkcjonowaniem miasta, poprawą jego estetyki i wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych,
 • poznanie i upowszechnianie przeszłości i perspektyw rozwoju społeczno-gospodarczego
 • promowanie miasta poprzez różnorodne formy działalności
 • stanowienie środowiska opiniodawczego i opiniotwórczego dla miejscowych władz samorządowych w ważniejszych problemach funkcjonowania miasta
 • integracja członków wobec celów statutowych Klubu, tworzenie  i podtrzymywanie więzi emocjonalnych z miastem

Formy działania

 • spotkania klubowe, odczyty, prelekcje, sympozja, sesje naukowe i popularno-naukowe, konkursy, wystawy itp.
 • różnorodna działalność wydawnicza
 • imprezy kulturalne, turystyczne i rekreacyjne dla członków Klubu
 • działalność wewnętrzna klubów i sekcji

Członkostwo Klubu

 • członkiem zwyczajnym Klubu może zostać pełnoletnia osoba ciesząca się nienaganną opinią, która pragnie wnieść swój wkład w urzeczywistnienie celów Klubu. Osoba stale zamieszkująca poza Wałczem uzyskuje status czlonka zamiejscowego, o ogranioczonych obowiazkach wobec Klubu
 • osoba wyrażająca chęć wstąpienia do Klubu, składa pisemną deklaracje woli oraz pozyskuje rekomendację pisemną członka zwyczajnego lub honorowego Klubu
 • członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele Klubu i udzielająca mu wsparcia materialnego
 • członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Klubu