Z życia klubu


Otwarte spotkanie Klubu poświecone promocji albumu "Wałcz dawniej i dzisiaj"

Staraniem Wałeckiego Klubu Miłośników Miasta został wydany dwujęzyczny (jęz. polski i niemiecki) album "Wałcz dawniej i dzisiaj", zawierający na prawie 300 stronach około 700 zdjęć, przedstawiających miasto od końca XIX wieku do czasów współczesnych. Z tej okazji odbyło się w dniu 29 września 2014 roku w WCK spotkanie promocyjne wydawnictwa, które poprowadził autor albumu Leszek Jóźwik.

Licznie zebranym uczestnikom spotkania twórca albumu przedstawił cel wydawnictwa, jako potrzebę zgromadzenia w jednym miejscu (w formie albumu) dostępnych obrazów miasta - cennego dokumentu historycznego, dla obecnych i przyszłych badaczy dziejów Wałcza. Podziękował władzom miasta i powiatu oraz firmom sponsorującym za wsparcie finansowe wydawnictwa, podkreślając znaczenie społeczne i emocjonalne, jakie ono ma dla mieszkańców miasta. Burmistrz Wałcza Pani Bogusława Towalewska podziękowała autorowi za pomysł i opracowanie merytoryczne albumu, wręczając wiązankę kwiatów. Po spotkaniu, autor wielu chętnym dokonywał wpisów dedykujących im wydawnictwo. .
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków
Wałeckiego Klubu Miłośników Miasta


W związku z upływem kadencji władz Klubu, zgodnie ze statutem 25 marca 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu, na którym podsumowano działalność Klubu i jego władz w kadencji lat 2009 - 2013 (zakładka "Historia i dokonania"). Przyjęto program działania na lata 2014 - 2018 (zakładka "Program działania") oraz wybrano nowe władze Klubu.


Zarząd Klubu. Od lewej: Lechosław Panic - członek, Janusz Różański - wiceprezes, Magdalena Wąsowicz - sekretarz, Leszek Jóźwik - prezes i Romuald Cichomski - skarbnik.


Komisja Rewizyjna. Od lewej: Marian Wiatr - członek, Stanisław Bęben - członek i Witold Bień - przewodniczący.


Cykliczne spotkania z okazji 710 rocznicy lokacji Wałcza

"Z historią miasta na Ty"W dniu 3 kwietnia 2013 r. odbyło się ostatnie - 7 spotkanie z cyklu "Z historią Wałcza na Ty", organizowane przez Wałecki Klub Miłośników Miasta i WCK, z okazji 710 rocznicy lokacji miasta. Przy licznie (jak zwykle) zgromadzonych słuchaczach w sali klubowej WCK, prezes Klubu Leszek Jóźwik omówił tym razem okres II połowy XIX i I połowy XX wieku dziejów Wałcza, tak istotny dla jego dalszego rozwoju w sferze infrastruktury miejskiej i budownictwa. W tym czasie miasto otrzymało wodociągi, kanalizację z oczyszczalnią ścieków, elektryczność, gaz, komunikację kolejową, utwardzenie dróg tranzytowych i ważniejszych miejskich, oświetlenie miasta itp.

Dużymi inwestycjami budowlanymi były budynki: sądu, szpitala, ratusza, poczty, urzędu starostwa, kościołów oraz cztery znaczące budynki szkół i dwa kompleksy koszarowe dla wojska. Temu towarzyszyło budownictwo mieszkaniowe i handlowo-usługowe.

Słuchacze na bogatym pokazie wizualnym (przeszło 200 slajdów) mogli zapoznać się z zabudową tego okresu miasta i jego rozwojem, szczególnie w kierunkach wschodnim i północnym. Budownictwo było zróżnicowane, tak pod względem wielkości, jak i techniki budowy. Na głównych ulicach były interesująco architektonicznie okazałe budynki, ale i także między nimi stare, niskie i bardzo proste w zabudowie domy. Chociaż w wyniku skutków działań II wojny światowej miasto w pewnej części (stosunkowo niewielkiej) ucierpiało, zachowały się jednak budowle z tego okresu, które mogą budzić zainteresowanie nie tylko architektów, ale także mieszkańców, a szczególnie turystów przebywających w mieście.

Na zakończenie zostały wręczone uczestnikom spotkania, obecnym na całym cyklu prelekcji, drobne pamiątkowe upominki związane z Wałczem i Ziemią Wałecką.

Burmistrz miasta, Bogusława Towalewska, wyraziła uznanie gospodarzowi spotkań, Leszkowi Jóźwikowi, za pomysł i prowadzenie prelekcji - podkreślających Jubileusz Wałcza - wręczając wiązankę kwiatów i pisemne podziękowanie. Prezes Klubu podziękował za miły upominek, obiecując dalsze formy upowszechnienia wiedzy o mieście.

Podziękował również słuchaczom spotkań, za wytrwałość w uczestnictwie stosunkowo długiego cyklu spotkań (październik 2012r. - kwiecień 2013 r.), mając jednocześnie nadzieję, że działanie to, wraz z wydawanym przez Klub od 2005 roku periodykiem "Zeszyty Wałeckie", wzbogaci mieszkańcom wiedzę o mieście, często miejscu swoich urodzin, nauki i pracy.

Liczne indywidualne podziękowania i rozmowy z prelegentem, zakończyły stosunkowo długie, ostatnie spotkanie z historią Wałcza.
.


Miłośnicy Wałcza i interesujący się przeszłością naszego miasta nie zawiedli i ponownie bardzo licznie przybyli na szóste już spotkanie z cyklu "Z historią miasta na ty", które odbyło się jak zwykle w sali klubowej WCK w dniu 6 marca 2013 roku. Było to już przedostatnie spotkanie z tego cyklu - związanie z przypadającą w tym roku 710 rocznicą lokacji Wałcza. Miło było spostrzec wśród słuchaczy radnych miejskich (szkoda, że w tak małej ilości), Panów: Stanisława Bębna i Marka Giłkę, a także osoby uczestniczące po raz pierwszy - ponieważ dopiero teraz zetknęły się z informacją o prelekcjach. W rozmowach wyrażały swój żal z tego powodu i chęć zapoznania się z tematami związanymi z poprzednich odczytów. Prezes Klubu zaproponował ewentualne opublikowanie materiałów ze spotkań na stronie internetowej Klubu, a także odesłał do publikacji w wydawanych przez Klub od 2005 roku w rocznikach popularno-naukowych "Zeszyty Wałeckie", dostępnych bibliotece WCK.

Prelegent Leszek Jóźwik omawiając temat spotkania:"Wałcz - pierwszy wiek pod zaborem pruskim", za pomocą materiałów poglądowych przedstawił sytuację na Ziemi Wałeckiej przed i po rozbiorze, podkreślając obojętny stosunek jej mieszkańców do tego faktu. Poruszenie słuchaczy poruszyło cytowane zarządzenie króla pruskiego, dotyczące zaboru polskich ziem: "...w innych prowincjach jest to przeciw prawom, aby ludzie stanu mieszczańskiego dobra szlacheckie nabywali, to jednak Jego Królewska Mość w Prusiech Zachodnich na to zezwala, byle tylko pozbyć się Polaków, bo Jego Królewskiej Mości milszy tam jest dobry mieszczanin niż cała polska hołota".

Po omówieniu zmian administracyjnych, sądowych i komunikacyjnych, szerzej została przedstawiona historia Kolegium Jezuickiego ("Ateny Wałeckie"), późniejszego gimnazjum pruskiego, szczególnie w zakresie jego rozbudowy i zarządzania. Podkreślona została duża rola prefektów tej szkoły, księży Józefa Dalskiego i Antoniego Perzyńskiego. Pierwszy z nich doprowadził do budowy nowego budynku szkoły, drugi natomiast nie dopuścił do likwidacji szkoły w trudnych latach wojen napoleońskich. Zaakcentowana też została rola dyrektora Antoniego Łowińskiego w obronie polskości szkoły, oraz przedstawiona historia nagrobka tegoż, znajdującego się na nieczynnym cmentarzu katolickim przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego. Prelegent wspomniał, że Klub doceniając rolę jaka odegrały te osoby w dziejach miasta, doprowadził do odnowienia grobów A. Łowińskiego i A. Perzyńskiego.

W podsumowaniu tematu prelegent na podstawie planu miasta z roku 1810 przedstawił stan zabudowy przestrzennej Wałcza, który wskazywał na niezbyt pomyślny okres dla rozwoju miasta w I wieku pod zaborem pruskim.

Słuchacze zostali zaproszeni na ostatnie spotkanie z tego cyklu, które odbędzie się w sali klubowej WCK w dniu 3 kwietnia 2013 roku (środa), jak zwykle o godz. 17.30. Tematem będzie: "Budowanie podstaw funkcjonowania i rozwoju miasta w II poł. XIX i I poł. XX wieku."
.


Rozpoczęcie prelekcji

Słuchacze

Słuchacze

Piąte spotkanie z cyklu "Z historią miasta na Ty", które odbyło się 6 lutego 2013 roku, odbiegało tematycznie od poprzednich, ponieważ w lutym tego roku przypada 68 rocznica powrotu Wałcza do macierzy.

W związku z tym, tematem spotkania były czasy walk o Wałcz w czasie II wojny światowej oraz rozwój miasta w okresie powojennym. Jak zawsze przy pełnej sali, uczestnicy prelekcji oglądnęli dokumentalną kronikę filmową z 1945 roku, przedstawiającą walki na Wale Pomorskim, szczególnie dotyczące Wałcza i Mirosławca. Niewątpliwie utrwalił się w pamięci uczestników spotkania patetyczny głos komentatora kroniki dotyczący Wałcza: "Wałcz płonie. Nie, to nie Wałcz płonie. To płonie zbudowane na ruinach słowiańskiego Wałcza, niemieckie miasto Deutsch Krone. Precz z nim! Stanie na tym miejscu nowy Wałcz, polskie miasto na polskim Pomorzu, wzniesiony rękami wolnego Polaka".

W części prelekcji zatytułowanej "Jacy byliśmy" przedstawione zostały dokumentalne, sytuacyjne zdjęcia pierwszych powojennych mieszkańców miasta, a w dalszej "Co zastaliśmy i jak to zmieniliśmy" - obrazy zniszczonej i istniejącej zabudowy. Pokaz wzbogacony był o cytowane wspomnienia z tych lat oraz dokumenty oficjalne, przedstawiające trudną sytuację materialną przybyłych tutaj pierwszych osadników.

W podtytule "Porównania" prelegent w pokazie zaprezentował wiele porównawczych przykładów zmian, jakie zaszły w mieście w minionych powojennych 68-miu latach. W końcowej części, zatytułowanej "Bez komentarza" (bez komentarza prelegenta), słuchacze obejrzeli piękne widoki współczesnego Wałcza zrobione "z lotu ptaka", przy podkładzie muzycznym piosenki "Wyznania" autorstwa Marka Giłki.

Po zakończeniu pokazu uczestnicy spotkania, zwłaszcza Ci ze starszego pokolenia, wspominali swoje i innych działania w mieście w różnych dziedzinach życia. Szczególnie stosunkowo obszerne wystąpienie było pana Janusza Różańskiego, który swoimi wspomnieniami pobudził do wypowiedzi inne osoby. Natomiast pan Stanisław Bęben przyniósł swoje osobiste dokumenty i zdjęcia z lat powojennych, obrazujące jego sagę rodzinną w tych czasach.

W klimacie melancholijnym, ale także świadomości dużych zmian jakie zaszły w mieście w minionym 68-leciu, zakończyło się kolejne spotkanie z cyklu "Z historią miasta na Ty". Prelegent zaprosił na następne - szóste spotkanie w dniu 6 marca br. (środa), godz. 17.30, którego tematem będzie "Wałcz - pierwszy wiek pod zaborem pruskim".

Dużym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyła się zorganizowana przez bibliotekę WCK, wystawa publikacji historycznych poświęconych miastu i Ziemi Wałeckiej.
.


Słuchacze

Wystawa WCK

9 stycznia 2013 roku, już w roku Jubileuszowym Wałcza, miało miejsce w WCK już czwarte spotkanie z okazji 710 rocznicy lokacji miasta, z cyklu "Z historią miasta na Ty".

Uczestniczyli w nim stali bywalcy tych spotkań, ale także coraz liczniejsza grupa młodzieży z wałeckich szkół, wraz ze swoimi nauczycielami. Sala klubowa była jak zwykle zapełniona, co świadczy o potrzebie tego rodzaju edukacji historycznej.

Tematem spotkania były dzieje Wałcza w XVI i XVII w., który to czas prelegent określił "Złotym" okresem w dziejach miasta. Mimo wielu niepomyślnych wydarzeń, takich jak liczne pożary, epidemie dziesiątkujące mieszkańców, miasto się rozwijało i podnosiło swoją rangę. Na przedmieściu, w wyniku licznego osadnictwa, powstał nowy organizm miejski, zwany Nowym Miastem.

Starostwo wałeckie pozyskało w roku 1554 urząd grodzki, który oprócz spraw zarządzania starostwem prowadził sprawy sądowe i cywilno-prawne. Urząd obsługiwał sąsiednie starostwa, położone na północ od Noteci, tworząc w ten sposób zalążek przyszłego powiatu.

Interesującym wątkiem spotkania była sprawa składu narodowościowego ówczesnych mieszkańców Wałcza, i wzajemne między nimi relacje. Na to nakładały się podziały religijne (katolicy, protestanci i wyznawcy judaizmu), które dość często były przedmiotem wzajemnych konfliktów.

Ten stosunkowo pomyślny okres dziejów miasta został przerwany najazdem szwedzkim na Polskę w roku 1655 ("potop" szwedzki), w którym Wałcz bardzo ucierpiał. Nastąpił długi okres stagnacji w rozwoju miasta, trwający do II połowy XIX w.

Prelekcja wzbogacona była pokazem slajdów. Szczególnie interesujące były stare zdjęcia i mapki miasta.
.


Prelegent i słuchacze

Słuchacze

W dniu 20 grudnia 2012 roku odbyło się spotkanie członków Zarządu Klubu z nowo wybraną Burmistrz Wałcza, Panią Bogusławą Towalewską. Z ramienia Klubu w spotkaniu uczestniczyli: prezes Leszek Jóźwik, wiceprezes Janusz Różański i członek zarządu Lechosław Panic.

Po złożeniu gratulacji z okazji wyboru na Burmistrza miasta i wręczeniu z tej okazji wiązanki kwiatów, prezes Klubu przedstawił oczekiwania członków Klubu związanych z funkcjonowaniem miasta - szczególnie dotyczących planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta, rozwiązania drożności komunikacji wewnętrznej oraz "odsłonięciem" wałeckich jezior i ich zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym.

Omówił również działania Klubu zmierzające do wzmocnienia więzi emocjonalnych społeczności wałeckiej z miastem, poprzez kontynuowanie badań przeszłości miasta, i publikowanie ich efektów we własnym wydawnictwie popularno-naukowym "Zeszyty Wałeckie" oraz przeprowadzania środowiskowych prelekcji; a także upamiętnienie wałczan, którzy poprzez swoją pracę i zaangażowanie wnieśli znaczący wkład w rozwój gospodarczo-społeczny miasta.

W związku z przypadającą w roku 2013 rocznicą 710-lecia lokacji Wałcza, prezes przedstawił plan Klubu uczczenia tego jubileuszu.

Pani Burmistrz stwierdziła zbieżność w wielu zamierzeniach i inicjatywach Klubu z Jej spojrzeniem na sprawy miasta i jego mieszkańców. Wyraziła uznanie za dotychczasową działalność Klubu, życząc dalszej owocnej działalności dla pożytku miasta i jego społeczności. Wyraziła również wolę wsparcia i dalszego kontynuowania członkostwa w Klubie.Cykliczne spotkania z okazji 710 rocznicy lokacji Wałcza

"Z historią miasta na Ty"W ramach kontynuacji spotkań z cyklu "Z historią miasta na Ty" 5 grudnia 2012 roku odbyło się w WCK kolejne - trzecie spotkanie, którego tematem były dzieje Wałcza i Ziemi Wałeckiej w okresie wojen polsko-krzyżackich (XV-XVI w.)

Prelegent podkreślił strategiczne znaczenie w tym czasie Ziemi Wałeckiej jako "korytarza" przez który usiłowały podążać z Zachodu posiłki wojskowe dla Krzyżaków w zbliżającym się konflikcie zbrojnym z Polską. Był to powód szczególnego zainteresowania się tymi terenami przez królów polskich, Władysława Jagiełłę i Kazimierza Jagiellończyka.

Zainteresowanie słuchaczy wzbudziły opisy walk o Wałcz - miasto i zamek przed i w okresie pierwszej (1409-1411 r.) oraz drugiej (1454-1466 r.) wojny z Krzyżakami. Prelegent wskazywał że mimo niezbyt imponujących umocnień obronnych miasta i zamku, obrońcy w wielu przypadkach - jeśli nie byli zaskakiwani atakiem, skutecznie potrafili przeciwstawiać się, i to znacznym siłom przeciwnika.

Zawarcie pokoju w Toruniu w roku 1466 spowodowało odzyskanie przez Polskę m.in. Pomorza Gdańskiego, co oddaliło niebezpieczeństwo krzyżackie od Ziemi Wałeckiej. Dla Wałcza i okolicznych terenów nastały dwa wieki względnego spokoju, co pozwoliło na rozwój gospodarczy tych ziem.

Zamek wałecki, po spaleniu go przez Krzyżaków w roku 1460, nie odgrywał już tak ważnej roli strategicznej dla Polski jak w poprzednim okresie, bo zmieniła się też sytuacja polityczna tego rejonu Polski.

Gospodarz spotkania Leszek Jóźwik zaprosił licznie zgromadzonych słuchaczy na czwarte spotkanie w dniu 9 stycznia (środa) 2013 roku, którego tematem będzie: "Złoty" okres w dziejach miasta (XVI-XVII w.).
.
Prezentacja

7 listopada 2012 roku odbyło sie w WCK drugie spotkanie z wyżej wymienionego cyklu spotkań "Z historią miasta na Ty". Przy wypełnionej sali klubowej miłośnikami dziejów Wałcza gospodarz spotkania Leszek Jóźwik omawiał tym razem ogólne uwarunkowania lokacji miasta, zasadnicze postanowienia dokumentu lokacyjnego oraz pierwotne rozplanowanie przestrzenne Wałcza. Przedstawił także prawdopodobny przebieg i rodzaj umocnień obronnych miasta, uzasadniając ogólną wiedzą historyczną i ilustrując to slajdami.

Zainteresowanie słuchaczy wzbudziła sprawa zamku w Wałczu - jego umiejscowienia oraz rodzaju umocnień obronnych. Wywód ten prelegent zakończył fragmentami opisu dworu (zamku) z dokumentu pochodzącego z roku 1619.

Jak zawsze zaciekawienie wzbudziła sprawa historii nazwy miasta oraz jego herbu. Oprócz przedstwienia na te tematy różnych hipotez historyków, prelegent jako badacz przeszłości miasta przedstawił także swoje sugestie w tej kwestii. Wszystkim zainteresowanym omawianymi sprawami prowadzacy spotkanie polecił lekturę wydawnictwa popularno-naukowego Wałeckiego Klubu Miłośników Miasta - "Zeszyty Wałeckie", których ukazało się już 7 numerów. Dostępne są one w Miejskiej Bibliotece przy WCK, a bieżące numery do nabycia jeszcze w Muzeum Ziemi Wałeckiej i Bibliotece Miejskiej.

Następne spotkanie z tego cyklu zostało zapowiedziane na 5 grudnia 2012 roku,na którym będą omawiane walki na Ziemi Wałeckiej w okresie wojen Polski z Krzyżakami (patrz wiecej zakładka "Aktualności").
Prezentacja

W dniu 3 października 2012 roku w Wałeckim Centrum Kultury odbyło się przy kawie i herbacie, pierwsze spotkanie z cyklu "Z historią miasta na Ty". Temat spotkania: "Uwarunkowania naturalne, polityczne i strategiczne lokacji miasta". Zebrani zainteresowani przeszłością miasta wysłuchali prelekcji historyka - regionalisty Leszka Jóźwika, a następnie dyskutowali na temat uwarunkowań geologicznych lokacji miasta oraz śladów pierwotnego osadnictwa. Prelegent poinformował, że poruszane w pytaniach zagadnienia, m. in. dotyczące Nowego Miasta, herbu, roli zamku itp., będą omawiane na następnych spotkaniach.

Zapowiedziano także termin następnego spotkania - 7 listopada 2012 r. (środa).


Prezentacja

PrezentacjaZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 19 sierpnia 2012 roku zmarł po długiej i ciężkiej chorobie członek naszego Klubu Zdzisław Tuderek.

Zdzisław Tuderek urodził się 19 września 1939 roku. Studia ukończył na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra.

W roku 1964 zamieszkał w Wałczu podejmując pracę nauczyciela języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu. Potem pełnił funkcję zastępcy dyrektora miejscowego studium nauczycielskiego.

W roku 1990 został radnym Rady Miejskiej w Wałczu, pełniąc w niej funkcję przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Kultury Fizycznej. 14 lipca 1994 roku został wybrany na burmistrza miasta, który to urząd piastował do swojej śmierci.

Zdzisław Tuderek był jednym z inicjatorów założenia Wałeckiego Klubu Miłośników Miasta,i był w nim aktywnym i wspierającym członkiem. Znajdował również w Klubie wsparcie dla swoich planów i działań na rzecz miasta.

W dniu 21 sierpnia 2012 r. prezes i wiceprezes Klubu dokonali wpisu do wyłożonej w Urzędzie Miasta w Wałczu Książki Kondolencyjnej, następujacej treści:

Wałcz, dnia 21 sierpnia 2012 roku.

Śmierć Zdzisława Tuderka, Burmistrza Wałcza i członka założyciela naszego Klubu, jest dla nas dużą stratą. Odszedł od nas pierwszy obywatel naszego miasta, który przez 18 lat pełnił ofiarowany Mu przez społeczność wałecką zaszczytny urząd Burmistrza.

Nie zawiódł wałczan, doprowadził do modernizacji podstawowej infrastruktury miejskiej, renowacji ratusza i starówki wałeckiej. Wyremontowane zostały szkoły i pobudowane przy nich hale sportowe. Zmodernizowano Dom Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Poprawił się wygląd estetyczny i komunikacyjny miasta. Rozpoczął się proces odsłaniania wałeckich jezior i zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego ich brzegów.

Powstały dzielnice handlowo-przemysłowe przy ul. Budowlanych i Południowej, dające zatrudnienie mieszkańcom i poprawiające warunki zaopatrzenia ludności w artykuły konsumpcyjne.

Pozostał wierny swojemu humanistycznemu wykształceniu, troszcząc się o naukę, oświatę i kulturę. Dzięki Jego staraniom i wsparciu powstała w Wałczu pierwsza w historii miasta wyższa szkoła - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Jego realizacja inicjatywy społecznej doprowadziła do opracowana i wydana 6-cio tomowej powojennej monografii miasta - ewenementu w jego dziejach. Dzięki pomocy władz miasta od siedmiu lat wydawany jest przez nasz Klub periodyk popularno-naukowy "Zeszyty Wałeckie", cieszący się zainteresowaniem mieszkańców i środowisk naukowych kraju.

Dziękujemy Ci Zdzichu za wszystko co dla naszego miasta i dla nas zrobiłeś. Uważamy za zaszczyt, że do końca byłeś członkiem naszego Klubu, że wsłuchiwałeś się i realizowałeś nasze oczekiwania związane z Wałczem, że byłeś miłośnikiem miasta.

Mieszkańcy miasta i my będziemy o Tobie pamiętać. Pamięć ludzka jest jednak ulotna, na pewno jednak nie zapomni o Tobie historia - przeszedłeś bowiem do jej annałów, jako wieloletni "gospodarz" naszego miasta.

Wałecki Klub Miłośników Miasta w WałczuPrezes Klubu dokonuje wpisu do Książki Kondolencyjnej

Walne Zebranie Członków Klubu 15 lutego 2012 r.

15 lutego 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu. Zebranie otworzył Prezes p. Leszek Jóźwik przedstawiając proponowany porządek zebrania. Zebrani chwilą ciszy uczcili zmarłą p. Jolantę Plucińską-Mach która była członkiem Klubu od czasu jego założenia. W skrócie została przedstawiona sylwetka zmarłej i jej działalność w Klubie. Prezes p. Leszek Jóźwik przedstawił podstawę prawną zwołania zebrania (20 i 22 Statutu) i uzasadnienie potrzebą uzupełnienia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przyjęto porządek Zebrania. Przewodniczącym Zebrania został wybrany w głosowaniu jawnym jednogłośnie Prezes p. Leszek Jóźwik. W wyniku wyborów uzupełniających na nowych członków Zarządu Klubu wybrano p. Magdalenę Wąsowicz oraz p. Lechosława Panica a na członka Komisji Rewizyjnej wybrany został p. Marian Wiatr.
Po Zebraniu odbyło się spotkanie klubowe którego głównym punktem było przedstawienie przez Zastępcę Burmistrza m. Wałcza p. Macieja Zarębę informacji o planach inwestycyjnych i remontowych miasta w roku 2012 oraz zmianach koncepcji zabudowy przestrzennej.

XV-lecie Klubu

Biesiadne Spotkanie Noworoczne

13 stycznia 2012 roku odbyło się Biesiadne Spotkanie Noworoczne członków Klubu i ich współmałżonków. Prezes Klubu Leszek Jóźwik dokonał krótkiego podsumowania obchodów 15-lecia Klubu oraz złożył wszystkim członkom Klubu i ich rodzinom życzenia noworoczne. Burmistrz miasta Zdzisław Tuderek, z okazji Jubileuszu wręczył listy gratulacyjne i upominki: prezesowi Klubu Leszkowi Jóźwikowi, zastępcy prezesa Januszowi Różańskiemu i skarbnikowi Ryszardowi Koniecko.
Przy okolicznościowym torcie z racami, muzyce i spokojnych śpiewach biesiadnych uczestnicy spotkania spędzili mile czas.Życzenia noworoczne

Tort z racą na podsumowanie XV-lecia Klubu

Wręczenie prezesowi z okazji XV-lecia Klubu skromnego upominku przez Biurmistrza Z. Tuderka

Uczestnicy spotkania noworocznego

XV-lecie Klubu

"Wałcz wczoraj i dziś - retrospekcja"

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 26 października 2011 roku w WCK odbyła się prelekcja z pokazem multimedialnym "Wałcz wczoraj i dziś - retrospekcja" jako rozwiązanie i podsumowanie konkursu związanego z wystawą fotograficzną. Przy pełnej sali klubowej WCK, w obecności Starosty Wałeckiego dr Bogdana Wankiewicza oraz zastępcy Burmistrza Miasta Macieja Zaręby, uczestnicy wysłuchali prelekcji prowadzonej przez prezesa Wałeckiego Klubu Miłośników Miasta Leszka Jóźwika. Słuchacze w wypowiedziach wyrazili swoje zadowolenie z prelekcji z sugestią organizowania podobnych spotkań w przyszłości.
Po prelekcji odbyło się podsumowanie konkursu związanego z wystawą fotograficzną, polegającego na połączeniu odpowiednich miejsc przedstawionych na fotografiach "wczoraj" i "dziś".

Zwycięzcami konkursu zostali:
  • Magdalena Wąsowicz oraz Teresa i Grzegorz Pietrzakowie - na 48 możliwych, 4 nietrafne
  • Agnieszka Ziółkowska - 6 nietrafnych
  • Milena Wożniak i Katarzyna Jóźwik (najmłodsza uczestniczka konkursu - 17 lat) - 7 nietrafnych.
Wyróżnieni otrzymali okazjonalne upominki ufundowane przez burmistrza miasta i Klub.


Prelegent L. Jóźwik

Uczestnicy prelekcji

XV-lecie Klubu

Wystawa "Wałcz wczoraj i dziś"

Rok 2011 to XV rocznica istnienia Wałeckiego Klubu Miłośników Miasta. Wydarzenie to Klub postanowił zaakcentować poprzez zorganizowanie wystawy i prelekcji, których tematyką będzie zmiana oblicza miasta w okresie powojennym.
Wernisaż wystawy fotograficznej "Wałcz wczoraj i dziś" odbył się 5 czerwca 2011 roku w Wałeckim Centrum Kultury. Przybyli liczni goście, w tym burmistrz miasta Zdzisław Tuderek oraz Jego zastępcy, Jolanta Wegner i Maciej Zaremba, a także liczni radni miasta i powiatu. Starostwo Wałeckie reprezentował sekretarz starostwa Zbigniew Wolny.
Prezes Klubu Leszek Jóźwik przywitał zebranych oraz dokonał wprowadzenia do ekspozycji. Szczególną uwagę zwrócił na przedstawione wybrane dokonania Klubu, uwidocznione w eksponowanych fotografiach i opisach. Zachęcił zebranych do uczestnictwa w konkursie - zabawie, polegającym na odgadnięciu miejsc uwidocznionych w fotografiach "Wczoraj", z odpowiednimi "Dziś". Podziękował też instytucjom i osobom współpracującym z Klubem w minionym okresie, wręczając okazjonalne upominki (zestaw porcelanowy do kawy z grafiką obiektów zabytkowych Wałcza). Upominki otrzymali: burmistrz Wałcza, starosta wałecki, burmistrz Jastrowia, wydawnictwo MediaZet, Mieczysław Borkowski, Stanisław Mordas.
Życzenia Klubowi z okazji Jubileuszu złożył sekretarz starostwa wałeckiego Zbigniew Wolny oraz burmistrz Wałcza. Przy skromnym poczęstunku uczestnicy wernisażu bawili się w odgadywance konkursowej. Wystawa czynna była do 7 lipca 2011 roku. Poniżej zdjęcia z wystawy.


WYRÓŻNIENIE KLUBU "ZŁOTĄ KORONĄ"

Z dużą satysfakcją członkowie Klubu przyjęli wiadomość o postanowieniu Kapituły z dnia 21 grudnia 2009 roku o przyznaniu Klubowi wyróżnienia miejskiego - "Złota Korona" w kategorii społecznej. Wręczenie nagrody nastąpiło w dniu 15 stycznia 2010 roku na dorocznej Wałeckiej Gali Noworocznej w hotelu i restauracji "Biały Domek" w Wałczu. Nagrodę odebrał prezes Klubu Leszek Jóźwik.Pismo Burmistrza Wałcza                               Prezes z posłem Stanisławem Wziątkiem

Złota Korona

Prezes Klubu L. Jóźwik po wręczeniu wyróżnienia

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Klubu
26 listopada 2009 r.

W związku z upływającą statutową kadencją działalności Klubu, w dniu 26 listopada 2009 roku odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Klubu. Prezes L. Jóźwik w imieniu zarządu przedstawił sprawozdanie z działalnoci Klubu w latach 2004-2009. Po udzieleniu absolutorium dokonano wyboru nowych władz. Prezesem ponownie został wybrany jednogłośnie Leszek Jóźwik.
W wyniku wielowątkowej dyskusji przyjęty został program działania na lata 2009-2013. Dokonano też zmiany statutu Klubu dostosowując go do wymogów, warunków oraz celów działalności Klubu. Między innymi stworzono możliwość tworzenia struktur organizacyjnych Klubu poza jego siedzibą, tj. Wałczem, oraz wprowadzono formułę - członek zamiejscowy. Zmiana ta wynikała z zainteresowania działalnością Klubu byłych mieszkańców miasta, którzy obecnie przebywają w różnych miejscowościach naszego kraju, stanowiąc tam liczną grupę związaną emocjonalnie z Wałczem.

Jubileusz Burmistrza miasta

W związku z 15 leciem sprawowania urzędu burmistrza miasta Wałcza przez Zdzisława Tuderka - członka i jednego z inicjatorów założenia Klubu - w dniu 9 lipca 2009 roku odbyło się uroczyste spotkanie członków Klubu z Jubilatem. Prezes Klubu wręczył Burmistrzowi okolicznościowy upominek - zegar z wygrawerowanymi pod nim szkicami zabytkowych budynków miasta. Uroczystość uświetnił tort z racą i zapaloną świeczkową liczbą 15.Prezes wręcza Burmistrzowi pamiątkowy zegar

Uczestnicy spotkania z okolicznościowym tortem

Wspieranie inicjatyw wychowawczo-poznawczych szkół

Na zaproszenie Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu przy ul. Bankowej prelekcję na temat "Żydzi w dziejach miasta Wałcza", wygłosił w dniu 15 czerwca 2009 r. prezes Klubu Leszek Jówik. Zagadnienie to zostało przedstawione w ramach realizowanego przez szkołę projektu wychowawczo-poznawczego "Holocaust. By czas nie zaćmił pamięci", realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu Szkoła Myślenia. Inicjatorką i opiekunką tego przedsięwzięcia była p. Małgorzata Bochenek


Prelegent L. Jóźwik z organizatorką prelekcji Małgorzatą Bochenek

Słuchacze prelekcji - od prawej dyrektor szkoły Piotr Filipiak i obok członek Zarządu Powiatu Tadeusz Łożecki

Dzieje powojenne Wałcza

Na początku 2009 roku ukazał się ostatni wolumin sześciotomowej edycji monografii "Zarys historii Wałcza w latach 1945-2005". Wydawnictwo to jest wielkim wydarzeniem w życiu intelektualnym miasta. Nigdy w dziejach Wałcza nie miało miejsce opracowanie i wydanie tak szczegółowego wydawnictwa, obejmującego prawie wszystkie dziedziny funkcjonowania miasta po II wojnie światowej.
Ukazanie się tego opracowania odnotowujemy z dużą satysfakcją, ponieważ byliśmy jego inicjatorami i od wielu lat zabiegaliśmy o jego realizację. Autorami wielu tematów są członkowie Klubu: P. Bartosik, Z. Drobny, B. Dymarczyk, R. Gniot, L. Jóźwik. Organizacyjnie wspierała nas D. Szymańska.
Wyrazy uznania należą się władzom miasta, które całe to przedsięwzięcie sfinansowały. Na podkreślenie zasługuje wytrwałość w realizacji zamierzenia burmistrza miasta Zdzisława Tuderka.
W kwietniu 2009 roku biblioteka miejska zorganizowała cykliczne spotkania z autorami monografii.


Autorzy I tomu monografii Wałcza - J. Minkowski i L. Jóźwik

Autorzy IV tomu monografii - Zb. Drobny, R. Gniot, Z. Przeworska i J. Arski

JUBILEUSZ X-LECIA 1996 - 2006

W dniu 20 października 2006 roku w sali sesyjnej wałeckiego ratusza odbyło się spotkanie jubileuszowe członków Klubu wraz z ich małżonkami z okazji X-lecia Klubu. Uroczystość została uświetniona Wieczorem multimedialnym z operą Giuseppe Verdiego - Traviata.
Podczas antraktu przy lampce szampana i jubileuszowym torcie odbyło się podsumowanie pracy Klubu oraz wręczenie wszystkim członkom listów okolicznościowych od prezesa Klubu Leszka Jóźwika. Szczególne podziękowanie otrzymali za wsparcie pracy Klubu Starosta Wałecki Janusz Różański i Burmistrz Wałcza Zdzisław Tuderek. Wielu członków Klubu otrzymało podziękowanie wraz z upominkami książkowymi od władz miejskich i powiatowych.
Po krótkim spotkaniu uczestnicy jubileuszu oglądnęli i wysłuchali drugiej części opery w wykonaniu światowej sławy artystów, chóru i orkiestry.

"Wyróżnienia członków Klubu"

Na uroczystej Sesji Miejskiej Rady w Wałczu w dniu 22 kwietnia 2005 r. zostali wyróżnieni nasi członkowie Klubu: Pani Jolanta Plucińska-Mach otrzymała z rąk Burmistrza miasta Wałcza - medal "Zasłużony dla miasta Wałcza", za wkład pracy zawodowej i społecznej na rzecz miasta Wałcza; Pan Leszek Jóźwik został odznaczony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za całokształt wkładu pracy w rozwój i kształtowanie społeczności lokalnej.Odznaczenie prezesa Leszka Jóźwika.

Wyróżnienie Pani Jolanty Plucińskiej-Mach.

Spotkanie w Ośrodku "Morzycówka"

26 lutego 2005 roku członkowie Klubu Miłośników Miasta Wałcza spotkali się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej "Morzycówka". Prezes Leszek Jóźwik powitał obecnych, w tym gospodarzy: Magdalenę Marchwiak - kierownika ośrodka oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz Tomasza Partykę. Przedstawiciel Nadleśnictwa przypomniał, w jakim celu powstał ośrodek oraz kto był jego fundatorem. Po części teoretycznej uczestnicy spotkania obejrzeli fragment ścieżki, której przewodnikiem była Magdalena Marchwiak. W dalszej części spotkania członkowie klubu podsumowali obchody 60 rocznicy powrotu Wałcza do granic państwa polskiego. Rozmawiano również o uroczystościach związanych z przyjazdem do Wałcza pierwszej grupy repatriantów, oraz o spotkaniu wspomnieniowym z udziałem najstarszych mieszkańców Wałcza, przybyłych do miasta po drugiej wojnie światowej.Uroczystość przekazania pod opiekę młodzieży szkolnej
"Aten Wałeckich", odrestaurowanego nagrobka
Antoniego Łowińskiego

12 października 2004 r. na starym cmentarzu (za szpitalem) odbyła się uroczystość przekazania pod opiekę młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu, odnowionego staraniem Społecznego Komitetu Renowacji Nagrobków Nauczycielskich, nagrobka ostatniego dyrektora - Polaka "Aten Wałeckich", Antoniego Łowińskiego (1865 -1889). Obecna młodzież wraz ze sztandarem szkolnym oddała hołd zasłużonemu pedagogowi składając wiązankę kwiatów i zapalając znicze. Na uroczystości obecni byli: Starosta Wałecki Janusz Różański, Burmistrz Miasta Zdzisław Tuderek, Prezes Klubu Leszek Jóźwik, członkowie Komitetu z jego Przewodniczącym Stanisławem Mordasem oraz liczni miejscowi dziennikarze.Odnowiony nagrobek A. Łowińskiego

Przekazanie młodzieży Aten Wałeckich grobu pod opiekę

Spotkanie członków Klubu w Gimnazjum Nr 2 w Wałczu

Na zaproszenie członka zarządu Klubu Pana Andrzeja Wiśniewskiego, członkowie Klubu spotkali się w Gimnazjum Nr 2 w Wałczu. Okazją do spotkania był kończący się remont zabytkowego budynku szkoły przeprowadzany dużym nakładem finansowym przez władze miasta. Szczególnie interesujące były odrestaurowane elementy architektoniczne budynku. Członkowie Klubu miło też przyjęli inscenizację jednej z legend wałeckich, wykonaną przez szkolną grupę teatralną.